"Ako sa uplatním na trhu práce."

Cieľ kurzu: Kurz je orientovaný na pomoc uchádzačom o zamestnanie v orientovatácií na pracovnom trhu. Účastíci spoznajú aktuálne špecifiká a trendy pracovného trhu, vlastné príležitosti vo vzťahu k dosiahnutému vzdelaniu a následného možného uplatnenia v podmienkách regiónu, štátu a EHP. Uchádzač o zamestnanie v rozsahu kurzu nadobudne informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania pre potrebu zvýšenia kvalifikácie. V rozsahu kurzu, každý uchádzač prejde praktickým tréningom sociálnych zručností a pracovného pohovoru, aby sa dokázal lepšie prezentovať pred potenciálnym zamestnávateľom. Získajú základné informácie o organizačnom manažmente a organizačnej kultúre, aby sa dokázali adaptovať v nových podmienkach u potencionálneho zamestnávateľa tak aby si dokázali udržať si novú prácu.

Rozsah kurzu: 80 vyučovacích hodín (1 hod á 45 min.)

Forma kurzu: prezenčná

 

Obsah kurzu:

Sebapoznanie                  

 

Komunikačné zručnosti  

 

Trh práce                          

 

Sociálne zručnosti          

 

Ukončenie kurzu:

Záverečný individuálny pohovor a získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.