ETICKÝ KÓDEX MEDIÁTORA A ETICKÉ ZÁSADY MEDIÁCIE - Odborný seminár mediátorov (zimný blok)

 

Vážení mediátori a mediátorky,

ako sme Vám už avizovali, aj v zimnom bloku povinného vzdelávania mediátorov sa zapájame do možnosti podieľať sa na vedení odborných seminárov mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa §10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

V súvislosti s tým Vás informujeme o podrobnom obsahu odborného seminára ako aj o možnosti prihlásenia sa na nižšie uvedené termíny. 

 

TÉMA: ETICKÝ KÓDEX MEDIÁTORA A ETICKÉ ZÁSADY MEDIÁCIE

 

CENA: 50,-€

 

Plánované termíny:

1. 30.11.2018 v Bratislave

2. 01.12.2018 v Košiciach

 

Podrobný program odborného seminára:

9.00 – 12.00

12.00 – 13.00 OBED

13.00 – 17.00

 

Lektorkami odborného seminára budú aktívne mediátorky, JUDr. Ivana Gerdová a Ing. Bronislava Švehláková.

 

Garant odborného seminára:

JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 854, absolvovala odbornú prípravu mediácie v roku 2013, špecializáciu na rodinnoprávne spory 2013, od roku 2012 lektorka odbornej prípravy pre SBS, kde prednáša Teóriu práva a Ústavne právo, Zákon o ochrane osobných údajov a Trestné právo hmotné, lektorka pre kurzy Mediácie v Akadémii vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. v Poprade, zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad so sídlom v Poprade, zapísanom v zozname mediačných centier vedeným MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody pri vyporiadaní BSM a Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. Je garantkou akreditovaných vzdelávacích programov Kurz Mediátor a Kurz Rodinná mediácia. Je zároveň prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska, zapísanej v zozname vzdelávacích mediačných inštitúcii vedenom MS SR pod ev. č. 31, ktorá je držiteľom akreditácie v oblasti mediácie. Od roku 2014 sa venuje vzdelávaniu mediátorov v akreditovaných a certifikovaných programoch.

Autorka publikácie: RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom

 

Lektor odborného seminára:

JUDr. Ivana Gerdová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka pre OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj právnych častí akreditovaného kurzu Mediácia. Od októbra 2014 zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako garant a lektor akreditovaného vzdelávacie programu Mediácia, modul - Legislatívne normy mediácie v civilnom práve. Pôsobí ako riaditeľka Mediačného centra Košice, ktoré je pobočkou zriadenou Mediačným centrom Poprad zapísanom v zozname mediačných centier MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad.

 

Ing. Bronislava Švehláková, mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 265, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2008. Ako lektorka pôsobí od roku 2013 pre Centrum ďalšieho vzdelávania UK v oblasti mediácie a rodinnej mediácie v akreditovaných a certifikovaných programoch, od roku 2014 pre IVAKS Bratislava v oblasti mediácie v rámci odborných seminárov , od roku 2015 v oblasti mediácie pre Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a od roku 2017 pre Vysokú školu Danubius Sládkovičovo. Ako predsedníčka ASOCIÁCIE RODINNÝCH MEDIÁTOROV má bohaté skúsenosti s organizovaním odborných seminárov a medzinárodných vedeckých konferencií.

 

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: amcs@amcs.sk

 

Tešíme sa na Vás :-)

 

ETICKÝ KÓDEX MEDIÁTORA A ETICKÉ ZÁSADY MEDIÁCIE / záväzná prihláška a poučenie o spracovaní osobných údajov