Kurz MEDIÁTOR

Akreditovaný kurz MEDIÁTOR je odbornou prípravou mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Cieľom odbornej prípravy mediátora je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii. Odborná príprava mediátora trvá 200 hodín výlučne prezenčnou formou z čoho je 100 hodín teoretická príprava a 100 hodín praktická príprava.

Cieľová skupina: Osoby s ukončeným II. stupňov VŠ v akomkoľvek odbore.

Výučba je zameraná na

 

Miesto konania: POPRAD

 

Termín: Február 2021

             Upresnenie ďalších termínov podľa účastníkov. Pre otvorenie kurzu je potrebných min. 6 uchádzačov.

 

     Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získa absolvent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného programu MEDIÁTOR, na základe ktorého môže požiadať MS SR o registráciu do registra mediátorov a vykonávať tak mediáciu na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov.

 

          Na úhradu kurzu sa dá využiť aj možnosť jeho preplatenie prostredníctvom KOMPAS+ cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade využitia KOMPAS+ je cena stanovená nasledovne, 6,-€ / hodina (REPAS- preplatenie Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny). V prípade záujmu využiť túto možnosť preplatenia nás infomujte a my Vás zašleme vyplnený a potvrdený formulár B pre potreby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

     Odborná príprava mediátorov sa realizuje v spolupráci s ASOCIÁCIOU MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Výučbu zabezpečujú akreditovaný lektori MŠ SR, ktorí pre vás realizujú aj ďalšie vzdelávanie mediátorov v spolupráci s MS SR. 

 

Lektori:

  JUDr. Dagmar Tragalová

Právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR so špecializáciou na rodinné a susedské spory. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde získala titul JUDr. Má ukončené doplnkové pedagogické štúdium pre didaktiku právnych predmetov organizované Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2013 sa aktívne venuje mediácii ako mediátorka. V mediácii absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporov na Slovensku a v Čechách. V roku 2014 založila MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD, ktorého je riaditeľkou. Je prezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Zároveň je lektorkou akreditovaných vzdelávacích programov Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2012 vykonáva lektorskú činnosť v spoločnosti Securitas, s. r. o., kde vyučuje Základy právneho poriadku, Ústavne právo a Zákon o ochrane osobných údajov. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov vyhlásených Ministerstvom spravodlivosti SR a organizovaných akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov.  Je autorkou viacerých odborných článkov zameraných na mediáciu a právo. Prednáša na konferenciách, Ako lektorka pôsobí v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, kde zabezpečuje výučbu právnych predmetov, interpersonálnu komunikáciu, mediáciu a mediačný proces.

Publikačná činnosť:

Najnovšia publikácia: RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom

 

 JUDr. Ivana Gerdová

Právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka v Občianskom združení Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj,  kde vyučuje právne predmety, mediáciu a mediačný proces. Od roku 2014 pôsobí ako mediátorka v MEDIAČNOM CENTRE POPRAD, ktorého je spoluzakladateľkou. Je viceprezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov organizovaných Ministerstvom spravodlivosti SR, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov. Prednáša na konferenciách. Je autorkou niekoľkých odborných článkov so zameraním sa na témy týkajúce sa mediácie. 

 

Mgr. Dušana Bieleszová

Certifikovaná mediátorka so špecializáciou na oblasť školskej a rovesníckej mediácie. Pôsobí vo vydavateľstve Wolters Kluwer, s. r. o. v redakcii Školstva. Vyštudovala etiku a pedagogiku na UKF v Nitre. Učila v špeciálnej škole, v základnej škole s materskou školou. Bola riaditeľkou Centra advokácie a koordinácie Únie materských centier a členkou Výboru pre mimovládne organizácie pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Je autorkou viacerých odborných článkov a dvoch publikácií. Prednáša na konferenciách, spolupracuje s Centrom ďalšieho vzdelávania  UK v Bratislave, Mediačným centrom Poprad, s vydavateľstvom Raabe. V spolupráci s AISIS, o. s. sa  podieľa sa na lektorovaní  programu rovesníckej mediácie v Českej republike podporeného Agenturou pro sociální začleňování Úradu vlády ČR.

 

 PhDr. Eva Hromjak Magdziaková

Riaditeľka Občianskeho združenia Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Vyštudovala Aplikovanú psychológiu a Sociálnu prácu. Špecializuje sa na klientov so zdravotným a zmyslovým postihnutím. Jej špecializáciou je práca  s ľuďmi so zrakovým postihnutím a nevidiacimi. Venuje sa psychosociálno-terapeutickej oblasti. Má niekoľkoročnú prax vo vzdelávaní na vysokých školách. Absolvovala 4,5 ročný výcvik v Gestalt psychoterapii, 3-ročný kurz Psychológia v manažmente, relaxačno-symbolicky výcvik, kurz mediácie a mnohé komunikačne kurzy. Je odbornou garantkou pre výcviky akreditované Ministerstvom školstva, lektorkou pre certifikované kurzy a výcviky v komunikačnej rovine.

 

     Po absolvovaní odbornej prípravy sa tí najlepší môžu uchádzať o spoluprácu s naším MEDIAČNÝM CENTROM POPRAD a pracovať v tíme mediátorov, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti s mediáciou v praxi. Naše pobočky sú v mestách Poprad, Košice a Ružomberok.

 

Prihlášku prosím zasielajte na emailovú adresu amcs@amcs.sk.

 Viac informácii na tel. čísle +421 908 630 615 alebo +421 948 220 389.  

Informácia o REPASE:

Pri kurzoch je možné využiť aj možnosť Repasu - preplatenia Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

kurz MEDIÁTOR_záväzná prihláška_poučenie_súhlas