Kurz RODINNÁ MEDIÁCIA

Kurz RODINNÁ MEDIÁCIA je určený ako špecializácia pre komunikáciu s rodinami a prácu s rodinnými spormi. 

 

Kurz RODINNÁ MEDIÁCIA 50 hodín prezenčnou formou.

Výučba je zameraná na:

 

Cieľová skupina: Osoby pracujúce v mediácii, v oblasti práva, v oblasti sociálnej práce a sociálnej kurately so záujmom o špecializáciu na mediáciu v rodinných sporoch.

 

Termín:  pripravujeme Máj 2022

                 Termín sa otvorí pri min počte 6 účastníkov.

 


Cena460,-€

V prípade záujmu nám zašlite vyplnenú prihlášku.

 

Záverečná skúška je súčasťou kurzu v posledný deň kurzu.  Absolvent vzdelávacieho programu získa súbor informácií a osvojí si techniky aktívneho počúvania, špeciálne mediačné techniky a zručnosti v mediácii rodinných sporov na zvládanie konfliktov pri rozvode alebo rozchode nezosobášených párov, pri konfliktoch smerujúcich k rozvodu manželstva, osvojí si postupy pri komplexnom riešení osobných a majetkových vzťahov medzi partnermi  vrátane starostlivosti o dieťa a striedavej starostlivosti. Absolvent všetky získané poznatky z oblasti rodinného práva, psychológie, sociológie, sociálnej práce vie efektívne využívať a aplikovať v procese rodinnej mediácie, tak aby nespôsobil škodu žiadnej zo sporových strán.

 

Lektori:

JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR so špecializáciou na rodinné a susedské spory. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde získala titul JUDr. Má ukončené doplnkové pedagogické štúdium  pre didaktiku právnych predmetov organizované Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2013 sa aktívne venuje mediácii ako mediátorka. V mediácii absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporoch na Slovensku a v Čechách. V roku 2014 založila MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD, ktorého je riaditeľkou. Je prezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Zároveň je lektorkou akreditovaných vzdelávacích programov Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2012 vykonáva lektorskú činnosť v spoločnosti Securitas, s. r. o., kde vyučuje Základy právneho poriadku, Ústavné právo a Zákon o ochrane osobných údajov. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov vyhlásených Ministerstvom spravodlivosti SR a organizovaných akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov. Je autorkou viacerých odborných článkov zameraných na mediáciu a právo. Prednáša na konferenciách. Ako lektorka pôsobí v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, kde zabezpečuje výučbu právnych predmetov, interpersonálnu komunikáciu, mediáciu a mediačný proces. Je autorkou publikácie: RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom

 

Mgr. Michaela Kopalová, právnička, absolventka psychosociálnych výcvikov, zapísaná rodinná mediátoka v Čiech. Ako adeptka výcviku rodinnej terapie psychosomatických porúch na Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci sa zaoberá aj psychosomatikou detí, ktoré sú vystavené rodičovskému konfliktu. Viac o jej práci a zameraní nájdete tu: Míša Kopalová

 

PhDr. Eva Hromjak Magdziaková, riaditeľka Občianskeho združenia Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Vyštudovala Aplikovanú psychológiu a Sociálnu prácu. Špecializuje sa na klientov so zdravotným a zmyslovým postihnutím. Jej špecializáciou je práca  s ľuďmi so zrakovým postihnutím a nevidiacimi. Venuje sa psychosociálno-terapeutickej oblasti. Má niekoľkoročnú prax vo vzdelávaní na vysokých školách. Absolvovala 4,5 ročný výcvik v Gestalt psychoterapii, 3-ročný kurz Psychológia v manažmente, relaxačno-symbolicky výcvik, kurz mediácie a mnohé komunikačne kurzy. Je odbornou garantkou pre výcviky akreditované Ministerstvom školstva, lektorkou pre certifikované kurzy a výcviky v komunikačnej rovine.

 

 

Prihlášku zasielajte na emailovú adresu amcs@amcs.sk alebo poštou na adresu ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA, Velická cesta 10, 058 01 Poprad.

 

 

Informácia o REPASE:

Pri kurzoch je možné využiť možnosť REPASU - preplatenia kurzu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Najnovšia publikácia: RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom - 2. vydanie

kurz RODINNÁ MEDIÁCIA - záväzná prihláška / poučenie o spracovaní osobných údajov / súhlas so spracovaním osobných údajov