MEDIAČNÁ DOHODA /online seminár/

 

Mediačná dohoda /online seminár/

- na Zoom-e už 9. februára 2021

 

     Online seminár je určený všetkým mediátorom, ktorí sa chcú zlepšiť v písaní Dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie (mediačných dohôd), podľa § 14 ods. 8 písm a) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

 

CIEĽ seminára

Mediátor bude poznať:
-  formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody,
- právne účinky mediačnej dohody a výhody využitia súdneho zmieru a notárskej zápisnice.

 

Mediátor bude vedieť:
- definovať predmet mediačnej dohody,
- napísať jednotlivé ustanovenia najčastejšie uzatváraných typov dohôd v mediácii (v rodinných sporoch, v majetkových sporoch, v susedských sporoch a záväzkových vzťahoch),
- napísať mediačnú doložku,
- vysvetliť dôvody odmietnutia podpísania mediačnej dohody a zdôvodniť súlad mediačnej dohody so zákonom a dobrými mravmi.

 

LEKTOR:     JUDr. Dagmar Tragalová

 

KEDY:      9. február 2021

KDE:         Zoom

ČAS:         15:30 - 19:00 hod.

CENA:     30,-€

 

Prihlásiť sa na online seminár je možné už teraz prostredníctvom našej online prihlášky  (Pri výbere z možností kurzu zakliknite Iné a napíšte Mediačná dohoda - online seminár).

 

Poplatok za seminár je potrebné uhradiť na bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153, do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

 

Tešíme sa na vás