MEDIAČNÁ DOHODA /seminár/

 

MEDIAČNÁ DOHODA

seminár

 

     Seminár je určený všetkým mediátorom, ktorí sa chcú zlepšiť v písaní Dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie (mediačných dohôd) podľa § 14 ods. 8 písm a) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

 

CIEĽ seminára

Mediátor bude poznať:
-  formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody,
- právne účinky mediačnej dohody a výhody využitia súdneho zmieru a notárskej zápisnice.

 

Mediátor bude vedieť:
- definovať predmet mediačnej dohody,
- napísať jednotlivé ustanovenia najčastejšie uzatváraných typov dohôd v mediácii (v rodinných sporoch, v majetkových sporoch, v susedských sporoch a záväzkových vzťahoch),
- napísať mediačnú doložku,
- vysvetliť dôvody odmietnutia podpísania mediačnej dohody a zdôvodniť súlad mediačnej dohody so zákonom a dobrými mravmi.

 

MEDIAČNÁ DOHODA /online/

KEDY:         17.10.2023

KDE:            Zoom

ČAS:             15:00 - 19:00 hod.

CENA:         60,-€

LEKTOR:   JUDr. Dagmar Tragalová

Uázvierka prihlasovania na tento seminár: 13.10.2023

(Minimálny počet účastníkov 6)

 

 

MEDIAČNÁ DOHODA /prezenčne/

KEDY:         10.10.2023

KDE:            Poprad

ČAS:             09:00 - 17:00 hod.

CENA:         80,-€

LEKTOR:   JUDr. Dagmar Tragalová

Uázvierka prihlasovania na tento seminár: 05.10.2023

(Minimálny počet účastníkov 6, maximálny počet účastníkov 12)

 

Zľava 10% z ceny pri prihlásení sa na ktorýkoľvek z týchto seminárov do 30.09.2023.

 

Prihlásiť sa na seminár je možné prostredníctvom online prihlášky 

 

Poplatok za seminár je potrebné uhradiť na bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153, do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

 

Tešíme sa na vás