Povinné vzdelávanie mediátorov

POVINNÉ VZDELÁVANIE MEDIÁTOROV v roku 2023

02.01.2023
prečítajte viac

APLIKÁCIA ZÁKONA Č. 420/2004 Z. z. O MEDIÁCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V KONTEXTE VYBRANÝCH USTANOVENÍ OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV OBČIANSKEHO PRÁVA. - Odborný seminár mediátorov (zimný blok 2022)

30.09.2022
prečítajte viac

SEBAREFLEXIA POSTUPU MEDIÁTORA V MEDIAČNOM PROCESE, SCHOPNOSŤ ZVLÁDANIA VLASTNÝCH NEGATÍVNYCH EMÓCII. NEUTRALITA A NESTRANNOSŤ V MEDIÁCII - Odborný seminár mediátorov (jarný blok 2022)

01.03.2022
prečítajte viac

ŠPECIFIKÁ RODINNEJ MEDIÁCIE - Odborný seminár mediátorov (zimný blok 2021)

13.10.2021
prečítajte viac

NÁROČNÉ SITUÁCIE A NÁROČNÍ KLIENTI V MEDIÁCII - Odborný seminár mediátorov (jarný blok 2021)

08.03.2021
prečítajte viac

MEDIÁCIA V PRACOVNEJ OBLASTI. MEDIÁCIA AKO POMOCNÍK PRI PROFESIJNÝCH POCHYBENIACH - Odborný seminár mediátorov (jarný blok 2020)

24.02.2020
prečítajte viac

PRÍKLADY PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ V MEDIÁCII NA KONKRÉTNYCH KAZUISTIKÁCH - Odborný seminár mediátorov (zimný blok 2019)

21.10.2019
prečítajte viac

VECNOPRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM A SPÔSOB ICH RIEŠENIA V MEDIÁCII - Odborný seminár mediátorov (jesenný blok 2019)

08.08.2019
prečítajte viac

INTRAPSYCHICKÝ A INTERPERSONÁLNY KONFLIKT V ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ KONFLIKTOV - Odborný seminár mediátorov (jarný blok)

05.02.2019
prečítajte viac

ETICKÝ KÓDEX MEDIÁTORA A ETICKÉ ZÁSADY MEDIÁCIE - Odborný seminár mediátorov (zimný blok)

27.10.2018
prečítajte viac

PODNIKATEĽSKÉ A ADMINITSTRATÍVNE ASPEKTY MEDIAČNEJ PRAXE (AKO PODNIKAŤ V MEDIÁCII, VEDENIE DOKUMENTÁCIE A ARCHIVÁCIA V MEDIAČNOM PROCESE) - Odborný seminár mediátorov (jesenný blok)

11.07.2018
prečítajte viac

MOŽNOSTI MEDIÁCIE PODĽA CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU - Odborný seminár mediátorov (jarný blok)

28.02.2018
prečítajte viac