!!! O Z N A M !!!

 

ZRUŠENÉ !!!

OZNAM VŠETKÝM MEDIÁTOROM

 

Na základe písomného oznámenia Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 2. apríla 2020 k organizovaniu odborných seminárov mediátorov, ktoré nám dnes bolo doručené Vás informujeme, že naďalej podľa obsahu tohto oznámenia ostáva v platnosti Opatrenie ÚVZ SR číslo: OLP/273112020 vydaného dňa 23.3.2020, podľa ktorého sa v zmysle § 48 ods. 4 písm. d) zákona Č. 355/2007 Z. z.  všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy až do odvolania.

 

Realizácia jarného bloku ďalšieho vzdelávania mediátorov pre rok 2020 na tému "Mediácia v pracovnej oblasti. Mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach ", ktoré sa malo uskutočniť v termínoch od 6. apríla 2020 do 26. apríla 2020 sa

P R E S Ú V A   N A   N E U R Č I T O.

 

 

Podľa spomínaného oznámenia Ministerstva spravodlivosti SR, v prípade tých mediátorov, ktorí mali v zmysle §10a ods. 3 zákona č. 420/2004 Z. z o mediácii v znení neskorších predpisov predložiť osvedčenie o absolvovaní odborného semináru v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov najneskôr v jarnom bloku vzdelávania pre rok 2020, bude akceptované osvedčenie z odborného semináru absolvovaného v najbližšom možnom termíne a bude sa naň prihliadať tak, akoby ho splnili včas.

 

 

UHRADENÁ PLATBY za seminár BUDÚ mediátorom, ktorý sa na seminár prihlásili a seminár uhradili VRÁTENÉ!

 

 

Ďakujeme.

 

Asociácia mediačných centier Slovenska