Odoslaním elektronickej prihlášky / prihlášky na vzdelávanie / školenie zaslanej prostredníctvom e-mailu sa udeľuje vzdelávacej inštitúcii ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA, so sídlom: Velická cesta 10, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 5026 5555, zapísaná v zozname Mediačných vzdelávacích inšštitúcii vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republikyy pod ev. č. 31 (ďalej  len ako "ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA" v príslušnom gramatickom tvare) súhlas so správou, spracovaním, uchovaním, kopírovaním, skenovaním a zaznamenávaním na nosič informácii svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Súhlas sa udeľuje v rámci evidencie, správy, uchovania a spracovania poskytnutých údajov oprávnenými osobami ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný na (i) vyhotovenie zmlúv a iných dokumentov, (ii) poskytnutie vzdelávacích a školiacich služieb.

 

Rozsah poskytovaných osobných údajov dotknutej osoby:

  1. Meno, priezvisko, titul
  2. Adresa (Sídlo, IČO, DIČ)
  3. Dátum a miesto narodenia
  4. Evidenčné číslo mediátora
  5. Telefónne číslo
  6. E-mailová adresa

   

 Tento súhlas sa udeľuje na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, za ktorým bol poskytnutý a dotknutá osoba verie na vedomie možnosť svoj súhlas keedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasú na amcs@amcs.sk . Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv vyplývajúcich z § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane, t. j. najmä orgánom štátnej správy.

     V rámci poskytovania vzdelávacích a školiacich služieb je predpoklad, že osobné údaje dotknutej osoby budú v nevyhnutnej miere poskytované vopred bližšie neurčenému okruhu subjektov (orgány štátnej správy). osobné údaje doktnutej osoby budú taktiež vložené do informačného systému Databáza klientov, ktorého prevádzkovateľom je ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA a do ktorého budú mať v nevyhnutnom rozsahu prístup štatutári a lektori vykonávajúci pre ASOCIÁCIU MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA činnosti nevyhnutné pre riadne poskytovanie vzdelávacích a školiacich služieb. 

     Zároveň dotknutá osoba týmto poskytuje (ak ho v tomto rozsahu písomne / elektronicky neodvolá) svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu, za účelom poskytovania ponúk o pripravovanom vzdelávaní alebo školeniach a reklamných materiáloch týkajúcich sa služieb či prieskumov ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. 

 

Dotknutá osoba má právo:

     

     Dotknutá osoba môže požadovať vyýkon vyššie uvedeným práv kedykoľvek, a to prostredníctvom e-mailu amcs@amcs.sk alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právammi v zákonných lehotách.

     Dotknutá osoba zodpovedá za správnosť poskytnutých údajov.