Lektori

JUDr. Dagmar Tragalová

Právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR so špecializáciou na rodinné a susedské spory. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde získala titul JUDr. Má ukončené doplnkové pedagogické štúdium pre didaktiku právnych predmetov organizované Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2013 sa aktívne venuje mediácii ako mediátorka. V mediácii absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporov na Slovensku a v Čechách. V roku 2014 založila MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD, ktorého je riaditeľkou. Je prezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Zároveň je lektorkou akreditovaných vzdelávacích programov Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2012 vykonáva lektorskú činnosť v spoločnosti Securitas, s.r.o., kde vyučuje Základy právneho poriadku, Ústavne právo a Zákon o ochrane osobných údajov. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov vyhlásených Ministerstvom spravodlivosti SR a organizovaných akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov.  Je autorkou viacerých odborných článkov zameraných na mediáciu a právo. Prednáša na konferenciách, Ako lektorka pôsobí v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, kde zabezpečuje výučbu právnych predmetov, interpesonálnu komunikáciu, mediáciu a mediačný proces.

 

Publikačná činnosť:

Najnovšia publikácia: RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom, 2., aktualizované vydanie

RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom

JUDr. Ivana Gerdová

Právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR, so špeciálizáciou na rodinnú mediáciu od roku 2018. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka v OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj,  kde vyučuje právne predmety, mediáciu a mediačný proces. Od roku 2014 pôsobí ako mediátorka v MEDIAČNOM CENTRE POPRAD, ktorého je spoluzakladateľkou. Je riadietľkou MEDIAČNÉHO CENTRA KOŠICE, ktoré je jednou z poboček MC POPRAD.  Je viceprezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov organizovaných Ministerstvom spravodlivosti SR, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov. Prednáša na konferenciách. Je autorkou niekoľkých odborných článkov so zameraním sa na témy týkajúce sa mediácie. 

PhDr. Eva Hromjak Magdziaková

Riaditeľka Občianskeho združenia Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Vyštudovala Aplikovanú psychológiu a Sociálnu prácu. Špecializuje sa na klientov so zdravotným a zmyslovým postihnutím. Jej špecializáciou je práca  s ľuďmi so zrakovým postihnutím a nevidiacimi. Venuje sa psychosociálno-terapeutickej oblasti. Má niekoľkoročnú prax vo vzdelávaní na vysokých školách. Absolvovala 4,5 ročný výcvik v Gestalt psychoterapii, 3-ročný kurz Psychológia v manažmente, relaxačno-symbolicky výcvik, kurz mediácie a mnohé komunikačne kurzy. Je odbornou garantkou pre výcviky akreditované Ministerstvom školstva, lektorkou pre certikované kurzy a výcviky v komunikačnej rovine.
 

Mgr. et. Mgr. Veronika Mlynárová

Akreditovaná mediátorka od roku 2012, akreditovaná supervízorka a koučka. Mediáciu prakticky vykonáva nielen ako procesnú mediáciu, ale aj ako odbornú metódu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. V súčasnosti pôsobí ako mediátorka, akreditovaná lektorka a supervízorka sociálnej práce a ako poskytovateľ externých služieb podpory ľudských zdrojov. Má dlhoročné skúsenosti s vedením tréningov, workshopov a kurzov v oblasti sociálnych a manažérskych zručností. Praktické skúsenosti nadobudla v súkromnej sfére a štátnej správe. Počas 20 ročnej praxe pôsobila na radových, ale aj manažérskych pozíciách v oblastiach obchodu a marketingu, vzdelávania ľudských zdrojov, v manažmente ľudských zdrojov, mediácie a sociálneho poradenstva. Vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre a management na UK v Bratislave.  Príležitostne sa venuje publikačnej činnosti a aktívne sa zúčastnila na viacerých konferenciách a na diskusných fórach so zameraním na sociálnu prácu, mediáciu a manažment. V roku 2020 v jarnom bloku lektorova odborný seminár mediátorov na tému Mediácia v pracovnej oblasti. Mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach. V roku 2022 lektorovala tiež odborný seminár mediátorov na tému Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.