ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA bola založená v roku 2016 ako Mediačná vzdelávacia inštitúcia, ktorá je zapísaná v zozname Mediačných vzdelávacích inštitúcii vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 31. Hlavným poslaním a úlohou asociácie je prispievať k rozvoju alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie. V záujme napĺňania svojho poslania vytvára platformu pre vzájomnú komunikáciu medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti alternatívneho riešenia sporov, podporuje dobré meno a úroveň mediácie, a to hlavne intenzívnou komunikáciou s odborníkmi a verejnosťou. Zabezpečuje a organizuje osvetovú činnosť s orientáciou sa  na podporu v oblasti mediácie a ďalšie aktivity zamerané na rozvoj alternatívneho spôsobu riešenia sporov.  Aktívne sa podieľa na tvorbe a realizácii národných projektov a projektov EÚ a vyhľadáva vhodných partnerov na národnej a nadnárodnej úrovni, organizuje a realizuje občianske a záujmové vzdelávanie, odborné vzdelávanie mediátorov na základe získaných akreditácii a vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s celoživotným vzdelávaním, pričom spolupracuje s domácimi a zahraničnými základnými, strednými a vysokými školami pri príprave a realizácii špecickým foriem vzdelávania.  Organizuje a realizuje kurzy, školenia, semináre, workshopy a konferencie za účelom výmeny informácii a školiacich materiálov, poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom svojej organizačnej zložky zriadenej na tento účel.
 

O NÁS