NÁROČNÉ SITUÁCIE A NÁROČNÍ KLIENTI V MEDIÁCII - Odborný seminár mediátorov (jarný blok 2021)

 

 

Vážení mediátori a mediátorky,

aj v jarnom bloku povinného vzdelávania mediátorov 2021 sme sa rozhodli podieľať na realizácii odborných seminárov pre mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa § 10a Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.


TÉMA:     NÁROČNÉ SITUÁCIE A NÁROČNÍ KLIENTI V MEDIÁCII

CENA:     50,-€

 

Ponuku termínov:

 

- v prípade realizácie odborného seminára dištančne (prostredníctvom platformy ZOOM):

1.   23.04.2021     (s lektormi JUDr. Ivanou Gerdovou a PhDr. Erikou Tkáčovou)

2.   30.04.2021     (s lektormi JUDr. Dagmar Tragalovou a PhDr. Erikou Tkáčovou)

3.   04.05.2021     (s lektormi Ing. Bronislavou Švehlákovou a PhDr. Erikou Tkáčovou)

Pri realizácii odborného seminára dištančnou formou - minimálny počet účastníkov v počte 6 a maximálny počet 90 účastníkov.

 

- v prípade realizácie odborného seminára prezenčne (za priaznivých podmienok pre organizovanie hromadných podujatí ak bude možné realizovať odborný seminár aj prezenčnou formou podľa podmienok platného nariadenia vlády v čase realizácie):

1.   23.04.2021   v Bratislave      (s lektormi Ing. Bronislavou Švehlákovou a PhDr. Erikou Tkáčovou)

2.   24.04.2021   v Košiciach      (s lektormi JUDr. Ivanou Gerdovou a PhDr. Evou Hromjak Magdziakovou)

3.   26.04.2021   v Bratislave      (s lektormi Ing. Bronislavou Švehlákovou a PhDr. Erikou Tkáčovou)

4.   30.04.2021   v Poprade         (s lektormi JUDr. Dagmar Tragalovou a PhDr. Evou Hromjak Magdziakovou)

5.   04.05.2021   v Žiline             (s lektormi JUDr. Dagmar Tragalovou a PhDr. Evou Hromjak Magdziakovou)

6.   04.05.2021   v Trnave            (s lektormi Ing. Bronislavou Švehlákovou a PhDr. Erikou Tkáčovou)

Pri realizácii odborného seminára prezenčnou formou - minimálny počet účastníkov v počte 6 a maximálny počet 30 účastníkov.

 


Podrobný program odborného seminára:

9.00 – 12.00

12.00 – 13.00 OBED

13.00 – 17.00

   

Garant odborného seminára: JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 854, absolvovala odbornú prípravu mediácie v roku 2013, špecializáciu na rodinnoprávne spory 2013, od roku 2012 lektorka odbornej prípravy pre SBS, kde prednáša Teóriu práva a Ústavne právo, Zákon o ochrane osobných údajov a Trestné právo hmotné, lektorka pre kurzy Mediácie v Akadémii vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. v Poprade, zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad so sídlom v Poprade, zapísanom v zozname mediačných centier vedeným MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody pri vyporiadaní BSM a Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska. V roku 2018 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa civilného sporového poriadku a Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). V roku 2019 lektorovala odborný seminár Intapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov a Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsobu ich riešenia v mediácii. Je garantkou akreditovaných vzdelávacích programov Kurz Mediátor a Kurz Rodinná mediácia. Je zároveň prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska, zapísanej v zozname vzdelávacích mediačných inštitúcii vedenom MS SR pod ev. č. 31, ktorá je držiteľom akreditácie v oblasti mediácie. Od roku 2014 sa venuje vzdelávaniu mediátorov v akreditovaných a certifikovaných programoch. V oblasti riešenia konfliktov v roku 2018 ako lektorka realizovala školenie pre vedúcich zamestnancov Úradu prácu sociálnych vecí a rodiny a pre probačných a mediačných úradníkov v gescii ministerstva spravodlivosti. Lektoruje vzdelávania zamerané na riešenie konfliktov v školách.

 

Lektor odborného seminára: JUDr. Ivana Gerdová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR, so špeciálizáciou na rodinnú mediáciu od roku 2018. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka v OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj,  kde vyučuje právne predmety, mediáciu a mediačný proces. Od roku 2014 pôsobí ako mediátorka v Mediačnom centre Poprad, zapísanom v zozname mediačných centier vedeným MS SR pod ev. č. 59, ktorého je spoluzakladateľkou. Je riadietľkou Mediačného centra Košice, ktoré je jednou z poboček MC POPRAD.  Je viceprezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov organizovaných Ministerstvom spravodlivosti SR, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska. V roku 2018 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa civilného sporového poriadku a Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). V roku 2019 lektorovala odborný seminár Intapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov a Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsobu ich riešenia v mediácii. Od roku 2014 sa venuje vzdelávaniu mediátorov v akreditovaných a certifikovaných programoch. Prednáša na konferenciách.

 

Lektor odborného seminára: PhDr. Eva Hromjak Magdziaková, riaditeľka Občianskeho združenia Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Vyštudovala Aplikovanú psychológiu a Sociálnu prácu. Špecializuje sa na klientov so zdravotným a zmyslovým postihnutím. Jej špecializáciou je práca  s ľuďmi so zrakovým postihnutím a nevidiacimi. Venuje sa psychosociálno-terapeutickej oblasti. Má niekoľkoročnú prax vo vzdelávaní na vysokých školách. Absolvovala 4,5 ročný výcvik v Gestalt psychoterapii, 3-ročný kurz Psychológia v manažmente, relaxačno-symbolicky výcvik, kurz mediácie a mnohé komunikačne kurzy. Je odbornou garantkou pre výcviky akreditované Ministerstvom školstva, lektorkou pre certikované kurzy a výcviky v komunikačnej rovine.

 

Lektor odborného seminára: Ing. Bronislava Švehláková, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 265, odbornú prípravu absolvovala v roku 2008. Už 10 rokov sa venuje mediácii na plný úväzok. Má za sebou viac ako 400 mediačných prípadov. Od roku 2013 je lektorkou v oblasti mediácie a rodinnej mediácie v akreditovaných a certifikovaných programoch pre Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského a od roku 2015 pre Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práve sv. Alžbety. Ako lektor v oblasti mediácie pôsobila pre IVAKS Bratislava, Vysokú školu Danubius Sládkovičovo a Ministerstvo vnútra SR. Ako predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska má bohaté skúsenosti s organizovaním odborných seminárov a medzinárodných vedeckých konferencii. Ako mediátorka je členom pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR pre rodinno-právnu agendu. V roku 2018 lektorovala pre AMCS odborný seminár na tému Moc v mediačnom procese a Etický kódex mediátora.

 

Lektor odborného seminára: PhDr. Erika Tkáčová, mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 1842, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2018. Pracuje ako Súdny znalec v odbore Psychológia, odvetvie Klinická psychológia detí, Klinická psychológia dospelých a Dopravná psychológia. Pracuje ako klinicky psychológ a vzťahový poradca.  Dlhé roky pracovala ako vyučujúci lektor pre študentov SZU (predmety „Komunikácia, Klinická psychológia, Psychoterapia). Externe spolupracuje s Alianciou výživových poradcov ako prednášajúci lektor (Psychológia pre výživových poradcov, Prepojenie tela a psychiky) V rámci mediácie spolupracuje ako psychológ s rôznymi mediátormi, advokátmi a rozvádzajúcimi sa klientami, ktorí chcú využiť služby psychológa v tomto životnom období.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami :-)

 

Časový a obsahový harmonogram odborných seminárov pre mediátorov v roku 2021 Náročné situácie a nároční klienti v mediácii _ Záväzná prihláška