APLIKÁCIA ZÁKONA Č. 420/2004 Z. z. O MEDIÁCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V KONTEXTE VYBRANÝCH USTANOVENÍ OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV OBČIANSKEHO PRÁVA. - Odborný seminár mediátorov (zimný blok 2022)

 

Vážené mediátorky a mediátori,

v zimnom bloku povinného vzdelávania mediátorov 2022 sa uchádzame opätovne o možnosť realizovať pre Vás odborné semináre mediátorov podľa § 10a Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

 

TÉMA:     APLIKÁCIA ZÁKONA Č. 420/2004 Z. z. O MEDIÁCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V KONTEXTE VYBRANÝCH

                  USTANOVENÍ OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV OBČIANSKEHO PRÁVA.

CENA:     50,-€

 

Ponuka termínov:

  1.  23.11.2022 v Poprade
  2.  25.11.2022 v Košiciach

Odborný seminár sa realizuje prezenčnou formou. Minimálny počet účastníkov v počte 10 a maximálny počet účastníkov v počte 30. 

(V prípade prijatia obmedzení pre organizáciu hromadných podujatí z dôvodu eliminácie šírenia ochorenia COVID-19 budú v zmysle Výzvy Ministerstva spravodlivosti SR termíny v prezenčnej forme automaticky zmenené na dištančnú formu.)

 

Podrobný program odborného seminára

8:30 - 9:00 - prezentácia

9.00 – 12.00

12.00 – 13.00 OBED

13.00 – 17.00

Na odborný seminár sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese amcs@amcs.sk zaslaním nižšie priloženej záväznej prihlášky.

 

ZASLAŤ ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU A UHRADIŤ ÚČASTNÍCKY POPLATOK VO VÝŠKE 50,-€ JE POTREBNÉ NAJNESKÔR 10 DNÍ PRED PLÁNOVANÝM TERMÍNOM, A TO NA Č.ÚČTU: SK39 0200 0000 0036 7951 6153

 

Garant odborného seminára: JUDr. Dagmar Tragalová - Právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR so špecializáciou na rodinné a susedské spory. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde získala titul JUDr. Má ukončené doplnkové pedagogické štúdium pre didaktiku právnych predmetov organizované Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2013 sa aktívne venuje mediácii ako mediátorka. V mediácii absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporov na Slovensku a v Čechách. V roku 2014 založila MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD, ktorého je riaditeľkou. Je prezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Zároveň je lektorkou akreditovaných vzdelávacích programov Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2012 vykonáva lektorskú činnosť v spoločnosti Securitas, s.r.o., kde vyučuje Základy právneho poriadku, Ústavne právo a Zákon o ochrane osobných údajov. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov vyhlásených Ministerstvom spravodlivosti SR a organizovaných akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov.  Je autorkou publikácie RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom 2. vydanie, a viacerých odborných článkov zameraných na mediáciu a právo. Prednáša na konferenciách, Ako lektorka pôsobí v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, kde zabezpečuje výučbu právnych predmetov, interpesonálnu komunikáciu, mediáciu a mediačný proces.

 

Lektor odborného seminára: JUDr.  Ivana Gerdová - Právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR, so špeciálizáciou na rodinnú mediáciu od roku 2018. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka v OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj,  kde vyučuje právne predmety, mediáciu a mediačný proces. Od roku 2014 pôsobí ako mediátorka v MEDIAČNOM CENTRE POPRAD, ktorého je spoluzakladateľkou. Je riadietľkou MEDIAČNÉHO CENTRA KOŠICE, ktoré je jednou z poboček MC POPRAD.  Je viceprezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov organizovaných Ministerstvom spravodlivosti SR, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov. Prednáša na konferenciách. Je autorkou niekoľkých odborných článkov so zameraním sa na témy týkajúce sa mediácie.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami :-)

 

 

U P O Z O R N E N I E ...

K uvedeným opatreniam sa AMCS rozhodla pristúpiť z dôvodu, aby prihlásení mediátori mali záruku, že v prípade, ak si zašlú záväznú prihlášku na odborný seminár, ten bude zrealizovaný aj v prípade náhleho zníženia počtu účastníkov po uzávierke termínu odborného seminára.

Aplikácia zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácia v kontexte vybraných ustanovení občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov občianskeho práva - Záväzná prihláška