III.konferencia o rodinnej mediácii - MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV

     V dňoch 16. a 17. februára 2018 sa uskutočnila III.konferencia o rodinnej mediácii - MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV. Podujatie sa konalo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, ktorého sme sa zúčastnili aj my za našu Asociáciu mediačných centier Slovenska ako jedny z partnerov konferencie. Ponúkam Vám stručný výstup tak ako sme celú túto úžasnú a prínosnú konferenciu zameranú najmä na spoluprácu jednotlivých subjektov participujúcich pri pomoci rodinám v procese rozpadu ale aj na spoluprácu mediátorov navzájom vnímali my.

     Po úvodných vstupoch hostí ako napríklad prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD. , verejnej ochrankyne práv, ktorá vyjadrila podporu mediácii, ale aj spolupráci, prišli na rad príspevky jednotlivých prednášajúcich. Ešte predtým však verejne spojili sily tri Asociácie pôsobiace na Slovensku s odkazom, že mediátori si nie sú konkurenciou ale naopak, združovaním si vytvárame kvalitnejšie služby mediácie. Za Asociáciu rodinných mediátorov mala slovo Ing. Bronislava Švehláková, za Asociáciu mediátorov Slovenska JUDr. Beáta Swanová a za Asociáciu mediačných centier Slovenska JUDr. Dagmar Tragalová. Potom už mohla moderatorka konferencie Katka Brychtová uviesť prvý príspevok dňa. 


     Kontroverzným príspevkom otvorila prvý deň doc. JUDr. Bronislavy Pavelkovej, PhD., ktorá sa zamerala na dôležitosť premlčania a prekluzie ako jedny z dôležitých občianskoprávnych inštitútov ale aj vyvolala diskusiu k inštitútom ako zmier a schvaľovanie mediačných dohôd podľa nových procesných kódexov. No čo už, koľko právnikov, toľko právnych názorov 
JUDr. František Kutlík, predseda SIMARS prítomným vysvetlil, ako rodinná mediácia ovplyvňuje ostatné segmenty mediácie. Mgr. PhDr. Eva Riečicová, PhD., hlavný radca Ústredia práce, soc. vecí a rodiny nám poskytla zaujímavú štatistiku, ako využívajú ÚPSVaR mediáciu prostredníctvom svojich priorít. Výstupom z jej príspevku bola vyjadrená potreba zo strany mediátorov na zmenu podmienok verejného obstarávania, aby mediácia bola vykonávaná kvalitnými rodinnými mediátormi. Mgr. Veronika Brijová, riaditeľka úradu ÚPSVaR v Poprade a Levoči poukázala na možnosti mediácie ako súčasť výchovných opatrení odporúčaných a nariadených orgánom SPODaSK. Vyzdvihla možnosť využitia mediácie v rámci výchovných opatrení nie ako sankciu ale naopak, ako pomoc rodine, ktorá si prechádza zložitým obdobím počas rozchodu či rozvodu. 

     Kto dokáže lepšie vysvetliť potrebu dohliadať na najlepší záujem dieťaťa ako PhDr. Peter Guráň, PhD, ktorý bol členom Výboru OSN pre práva dieťaťa, ktorý zostavili Všeobecný komentár č. 14 k Dohovoru o právach dieťaťa a vyzdvihli potrebu každého z nás prihliadať na to, čo je pre dieťaťa to najlepšie.

      Dvaja úžasní, usmiatí, skúsení odborníci PhDr. Miloslav Miňha, súdny znalec a doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., psychológ z Českej republiky nám ľudským a zrozumiteľným spôsobom umožnili nazrieť do problematiky znaleckých posudkov pri rozhodovaní o maloletých deťoch. Čo všetko obsahuje takýto znalecký posudok a čo naopak by nemalo byť jeho obsahom si prečítajte aj v článku v zborníku, Veľmi poučné. 

     Veľkým prínosom konferencie bola účasť sudkýň Okresných súdov z Bratislavy, Trnavy, Liptovského Mikuláša a Kežmarku a tiež sudkýň Krajského súdu Prešov - JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Elišky Wagshalovej, ktoré vo svojom príspevku ukázali, že využívať mediáciu v odvolacom konaní je tiež možne ak správne používate procesné zásady ktoré sprevádzajú celé súdne konanie. Ak sudcovi aj skutočne záleží na výsledku jeho rozhodnutia využije prednostne všetky možné prostriedky na dosiahnutie zmieru. 

     Jedna z najúspešnejších českým rodinných mediátoriek  je aj Mgr. Michaela Kopálová, ktorá vyzdvihla možnosti spolupráce súdu OSPODaSK v Čechách. Jej slová na tému osobnosť rodinného mediátora a rozchodový rituál rodiny nenechali suché nejedno oko. Podľa nej dobrý rodinný mediátor musí vedieť čo je láska, bolesť, strata aj zrada aby sa dostatočne vedel vcítiť do pocitov klienta. Sme radi že práve ona je súčasťou nášho lektorského tímu pri rodinnej mediácii. 

     Piatkovú časť konferencie uzavrela mediátorka PhDr. Renáta Názlerová príspevkom o zlomených srdciach a práci mediátora s takýmto srdcom.

     V sobotu to už všetci čakali na skvelý tím z Čiech, ktorí ako prvý v Čechách úspešne aplikujú v praxi tzv. cochemský model pri rozhodovaní súdu vo veciach maloletých. Neuveriteľne šarmantná Dipl.-Übers Markéta Novákova nám porozprávala o ceste od prvého kontaktu s týmto modelom a vtipne nás previedla dlhou cestou presvedčania o potrebe zmeniť pohľad na rozhodovanie súdu pri zverovaní detí do starostlivosti jednému z rodičov po rozvode.  Sudca Okresného súdu Nový Jičín, Mgr. Vladimír Polák, ako prvá ochotná lastovička už 1 rok a 7 mesiacov odvážne rozhoduje o právach a povinnostiach rodičov vo vzťahu k deťom heslom, že rodičia sú v prvom rade zodpovedný za starostlivosť o svoje deti aj po rozchode a oni by mali byť tí, ktorí sa zachovajú zodpovedne k dieťaťu a nenechajú o jeho osude rozhodnúť sudcu, ktorý ho vlastne vôbec nepozná. Spolu s Mgr. Pavlou Polákovou, sociálnou pracovníčkou detailne predstavili tzv. Cochemský model, ktorý aplikujú v rámci Projektu interdisciplinárnej spolupráce pri rozhodovaní o maloletých deťoch v obvode Okresného súdu v Novom Jičíne - inšpirovanom Cochemskou praxou a vďaka nemu majú 98% úspešnosť pri dosiahnutí dohody rodičov o porozchodovej starostlivosti o dieťa mimo súdu. V súčastnosti už 12 súdov v Čechách v rôznej modifikovanej podobe aplikujú tento model na svojich súdoch. Mediátor má v ňom výrazne postavenie v rámci pomoci rodine nájsť vyváženú dohodu, ktorá by bola v záujme ich maloletého dieťaťa. 

     Na túto spoluprácu súdov nadviazali svojim príspevkom JUDr. Dagmar Tragalová z AMCS a MC Poprad a Mgr. Lucia Lučivianská , sociálna pracovníčka ÚPSVaR v Poprade, aby predstavili už spomínaný pilotný model "povinnej mediácie" ako opatrenia, ktoré pomôže rodine nastoliť vzájomnú komunikáciu. Edukácia rodičov je potrebná, aby vedeli, že aj keď sa rozchádzajú ako partneri, navždy zostávajú rodičia a to najhoršie čo môžu spraviť svojmu dieťaťu je nechať ho napospas systému, ktorý mu neraz nepomôže ale naopak, s výraznou podporou rodičov pretože chcú aby o ich dieťati rozhodovali, psychológovia, sociálni pracovníci, znalci, súdy ho doslova ponúknu na "zlatej tácke" a poškodia na jeho zdravom vývine.

     No a v závere môžme konštatovať, že to bola jedna z najlepších konferencii vôbec. Veľmi žíva, kontroverzná, veľa sa diskutovalo, ale najdôležitejšie je že otvorila množstvo otázok, ktoré je možné riešiť len je potrebné prejaviť vôľu všetkých potrebných participujúcich subjektov intervenujúcich pri práci s rodinou v konflikte. A zopár foto na priblíženie atmosféry.