Konferencia 2023: MEDIÁCIA - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov

 

Konferencia 2023

 

MEDIÁCIA - PODPORA VZDELÁVANIA V MEDIÁCII A RIEŠENÍ KONFLIKTOV

 

Asociácia mediačných centier Slovenska

v spolupráci s

Centrem mimosoudního řešení sporů Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe,

Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a

Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove,

organizuje v termíne 19. - 20. máj 2023 v Poprade I. medzinárodnú odbornú konferenciu na tému:

 

MEDIÁCIA - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov.

    

           Konferencia upriamuje pozornosť na kvalitu a rozsah výuky v oblasti mediácie, riešení konfliktov a vyjednávania prostredníctvom univerzít a vzdelávacích inštitúcii, ktoré zabezpečujú odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie potrebné pre vzdelávanie v oblasti zmierovacích konaní a mimosúdneho riešenia sporov.

          Prvý deň konferencie je rozdelený do dvoch odborných blokov.  V prvom bloku nám zástupcovia fakúlt slovenských a českých univerzít predstavia ich študijné programy zamerané na oblasť vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov. V panelovej diskusii týchto zástupcov sa zameriame na využite nadobudnutých vedomosti a zručnosti absolventmi univerzít v rámci tohto vzdelávania a jeho kvalitu. Druhý blok bude venovaný mediátorom a iným odborníkom z praxe zo Slovenska a Čiech, ktorí realizujú na základe dosiahnutého vzdelávania mimosúdnu činnosť a vykonávajú mediáciu. Aj títo odborníci sa stretnú v panelovej diskusii, kde poukážu na prínos a nedostatky vzdelávania pre ich konkrétnu činnosť, profesiu alebo zamestnanie.

            Druhý deň konferencie bude celý venovaný študentom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a ich  vyučujúcimi na PF KU a koučom. Na úvod vo svojom príspevku  na tému výučby predmetov na PF UK zameraných na prípravu na medzinárodnú mediačnú súťaže nás oboznámia s konceptom výučby a výukových metód, praktických cvičení a domácej prípravy, ktoré sú súčasťou prípravy na súťaže. Nasledovať bude príspevok o samotných medzinárodných študentských súťažiach v mediácii a negociácii. Poslucháči získajú prehľad o tom, aké súťaže sa v Európe organizujú, aké sú ich koncepty a v čom sa líšia, čo obnáša účasť na nich a aké dojmy a skúsenosti si z nich študenti odvážajú. Chýbať nebudú ani užitočné informácie o tom, ako sa študenti či profesionáli môžu do súťaží zapojiť. Pre názornosť predvedú študenti PF UK praktickú ukážku mediácie v typickom súťažnom formáte na pozadí súťažného prípadu, ktorý si poslucháči budú môcť vopred preštudovať. Poslucháči si tiež budú môcť vyskúšať hodnotenie výkonu zúčtovaných, aké vykonávajú súťažní porotcovia na základe skórovacích listov.

              Celý program bude sprevádzaný videoukážkami, fotografiami a možnosťami pre zúčastnených sa do programu zapojiť.

 

             Večerný program je určený aj všetkým, ktorí majú záujem zúčastniť sa uvedenia do života prvej slovenskej "učebnice" o mediácii s názov Odborná príprava mediátora z pier našich odborníkov na mediáciu a naších kolegov mediátorov, Dagmar Tragalovej, Jany Pružinskej a Vladimíra Labátha, ktorí zhrnuli všetko potrebné pre budúcich mediátorov v jednej knihe.

 


 

Program medzinárodnej odbornej konferencie:

19. máj 2023 /piatok/

 

08:30 - 09:00          Registrácia účastníkov konferencie

09:00 - 09:30          Otvorenie konferencie (moderátorka JUDr. Ivana GERDOVÁ)

                                   JUDr. Dagmar TRAGALOVÁ – prezidentka AMCS

 

1. blok

Univerzity a vzdelávanie v mediácii a riešení konfliktov

09:30 - 10:30         

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel PAĽA, PhD. - Študijný program Probačná a  mediačná práca - vývoj a perspektívy v kontexte prípravy probačných a mediačných úradníkov.

prorektor Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

 

doc. PhDr. Mário DULOVICS, PhD. - Školská mediácia a riešenie interpersonálnych konfliktov ako voliteľný predmet v rámci vysokoškolského vzdelávania budúcich sociálnych pedagógov.

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra pedagogiky a andragogiky

 

PhDr. Katarína VANKOVÁ, PhD. - Modifikačné procesy vo výučbe Mediácie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

10:30 - 11:00          Coffee break

 

11:00 - 12:00          

doc. JUDr. Regina HUČKOVÁ, PhD. - Alternatívne riešenie sporov v kontexte pedagogického procesu na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte.

prorektorka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

 

doc. PhDr. Lenka HOLÁ, Ph.D.Možnosti mediace ve vzdělávání budoucích právníků.

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

 

JUDr. Martin SVATOŠ, Ph.D.Myš, žába a luňák: Specifika výuky mediace na právnických fakultách.

Centrum mimosoúdniho řešení sporů Právnická fakulta Univerzita Karlova v Prahe

 

12:00 - 13:00         

Panelová diskusia k téme vzdelávanie na univerzitách v SR a ČR

Moderátor: JUDr. Tomáš HORÁČEK, Ph.D. – PF KU v Prahe

Panelovej diskusie sa zúčastnia všetci prednášajúci 1. bloku príspevkov.

 

13:00 - 14:00          Obed

 

2. blok

Prax mediátora a ďalšie vzdelávanie

14:00 - 15:00        

Mgr. Dušana BIELESZOVÁ - Rôzne možnosti vzdelávania v mediácii v školskom prostredí - východiská a potreby z praxe.

mediátorka, garantka vzdelávacích programov v mediácii

 

JUDr. Dagmar TRAGALOVÁKvalita vzdelávania v mediácii, ďalšie vzdelávanie mediátorov a absolventská prax mediátora – „podnikateľa“.

mediátorka, prezidentka Asociácie mediačných centier Slovenska

 

prof. PaedDr. Vladimír LABÁTH, PhD., PhDr. Jana PRUŽINSKÁ, PhD.Návrh vzdelávania mediátorov ako reflexia na stav rozvoja mediácie.

experti pracovnej skupiny MS SR

 

15:00 - 15:30          Coffee break

 

15:30 - 16:30         

JUDr. Pavol BARABASMožnosti sudcu vo vzťahu ku zmierovaciemu konaniu a mediácii.

sudca, Okresný súd Košice I

 

Mgr. Michaela KOPALOVÁ - Vzdělávání soudců v rodinné mediaci v ČR.

mediátorka, Česká republika

 

Ing. Mgr. Veronika VRÁBEL PORTEŠ, ACIArb. - Vzdělávání v mediaci pohledem mediátorky, absolventky právnické fakulty KU v Prahe.

mediátorka, Česká republika                                

 

16:30 - 17:30       

Panelová diskusia k téme vzdelávanie v mediácii v Slovenskej republike

Moderátor: JUDr. Tomáš HORÁČEK, Ph.D.  – PF KU v Prahe

Panelovej diskusie sa zúčastnia všetci prednášajúci 2. bloku príspevkov.

 

19:00 - 23:00          Večerný raut

 

(20:00 - 20:45)       Uvedenie knihy do života Mediácia. Odborná príprava. od autorov Dagmar Tragalová, Jana Pružinská a Vladimír Labáth.

 

 

20. máj 2023 /sobota/

 

09:00 - 12:00         

„Mezinárodní soutěže v mediaci a negociaci očima studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jejich koučů“

Študenti PF UK (Tereza Roubíková, Magdaléna Hlaváčková, Sabina Škrobánková, Štěpán Vlk) so svojimi koučmi a vyučujúcimi Mgr. Terezou Hanajovou a Lukášom Jiráskom.

 

12:00 - 12:15          Ukončenie konferencie

 

12:15 hod.               Obed

 

... zmena pogramu vyhradená ...

 

 

PRIHLÁSENIE SA NA KONFERENCIU a KONFERENČNÝ POPLATOK:

V príprade záujmu o účasť na konferencii je potrebné vyplniť prihlášku a uhradiť konferenčný poplatok.

Prihlásiť sa na konferenciu ako účastník môžete vyplnením prihlášky, ktorú nájdete tu: prihláška účastníka

V prípade záujmu študentov vysokých škôl o účasť na sobotnom programe, prosím vyplňte prihlášku: prihláška študenta

 

Konferenčný poplatok je vo výške 80,-€.

V prípade študentov, ktorí sa zúčastnia iba sobotného programu je konferenčný poplatok vo výške 30,-€.

 

Bankové spojenie: VÚB Banka

Kód banky: 0200

Označenie banky: SUBA

SWIFT kód: SUBASKBX

Bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153.

Do poznámky je potrebné uviesť Konferencia 2023, Vaše meno a priezvisko. Ak ste študentom, uveďte to v poznámke.


Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť čo najneskôr po prihlásení sa.

 


 

Doplňujúce informácie k organizácii medzinárodnej odbornej konferencie

 

MIESTO KONANIA:

SATEL - SLOVAKIA, s. r. o., Hotel SATEL*** v Poprad, Mnoheľova 825, 058 01 Poprad

tel.: +421 918 898 720

www.hotelsatel.com

 

TRASA NA KONFERENCIU:

ZO ŽELEZNIČNEJ STANICE

Hotel sa nachádza 6 minút chôdze od železničnej stanice Poprad - Tatry cez park nachádzajúci sa pri železničnej stanici.

Z AUTOBUSOVEJ STANICE

Hotel sa nachádza 8 minút chôdze od autobusovej stanice.

VLASTNOU DOPRAVOU

Príjazd k hotelu z ulice Bernoláková 11.

PARKOVANIE:

Ubytovaní hostia:           3,-€ / 24 hodín / auto

Neubytovaní hostia:     15 minút - 2 hodiny      2,-€ / auto

                                           2 - 5 hodín                     4,-€ / auto

                                           5 - 10 hodín                   8,-€ / auto

                                          10 - 24 hodín                  15,-€ / auto

 

ORGANIZAČNÝ TÍM:

Asociácia mediačných centier Slovenska

JUDr. Dagmar TRAGALOVÁ

JUDr. Ivana GERDOVÁ

Mgr. Veronika MLYNÁROVÁ

Mgr. Dušana BIELESZOVÁ

 

Kontakt:     konferencia@amcs.sk

                      +421 908 630 615

                      +421 948 220 389

 

MOŽNOSTI UBYTOVANIA:

Hotel SATEL

Účastníci konferencie si ubytovanie hradia vo vlasntej réžii. V prípade záujmu ubytovať sa priamo v hotely, kde sa bude konať konferencia môžete využiť zľavu na ubytovanie vo výške 10%.

Rezerváciu ubytovania účastník realizuje priamo na web stránke hotela SATEL /www.hotelsatel.com/. Na úvodnej stránke v dolnej časti "REZERVÁCIE ONLINE" je potrebné zadať požadovaný termín pobytu a následne overiť dostupnosť. Po otvorení novej stránky je potrebné zadať promokód AMCS a kliknúť na červené "skontrolovať dostupnosť". Následne pokračovať výberom izby a vyplnením požadovaných údajov.

 

 

Spoluorganizátori:

 

                     

 

Partneri:

 

 

              

 

 

Mediálny partner: