Kurz RODINNÁ MEDIÁCIA

RODINNÁ MEDIÁCIA

špecializovaný kurz

 

Špecializovaný kurz RODINNÁ MEDIÁCIA je určený ako špecializácia pre komunikáciu s rodinami a prácu s rodinnými spormi. Realizuje sa prezenčnou formou v rozsahu 50 hodín.

 

Výučba je zameraná na:

 

Cieľová skupina: Mediátori, sudcovia, VSÚ - koordinátori na súde pre rodinno-právnu agendu, psychológovia, zamestnanci Centier pre deti a rodinu. Taktiež osoby pracujúce v oblasti práva, v oblasti sociálnej práce a sociálnej kurately so záujmom o špecializáciu na mediáciu v rodinných sporoch.

 

 

Termín:  september - október 2024 (termín uzávierky 15. september 2024)

                  Termín sa otvorí pri min počte 6 účastníkov.

                 

Kde:         Poprad

 

Možnosti úhrady:

  1. Ako zamestnanec, SZČO alebo podnikateľ fyzická osoba podľa osobitného predpisu, môžete využiť možnosť nechať si vzdelávanie preplatiť Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom projektu - "NESTRAŤ PRÁCU - VZDELÁVAJ SA". Cena kurzovného je 600,-€.
  2. Ako samoplatca si môže uplatniť zľavu na vzdelávanie pri prihlásení sa najneskôr do uzávierky termínu, a to vo výške 10% z ceny kurzovného.

 

V prípade záujmu nám zašlite vyplnenú PRIHLÁŠKU.

 

Záverečná skúška je súčasťou kurzu v posledný deň kurzu.  Absolvent vzdelávacieho programu získa súbor informácií a osvojí si techniky aktívneho počúvania, špeciálne mediačné techniky a zručnosti v mediácii rodinných sporov na zvládanie konfliktov pri rozvode alebo rozchode nezosobášených párov, pri konfliktoch smerujúcich k rozvodu manželstva, osvojí si postupy pri komplexnom riešení osobných a majetkových vzťahov medzi partnermi  vrátane starostlivosti o dieťa a striedavej starostlivosti. Absolvent všetky získané poznatky z oblasti rodinného práva, psychológie, sociológie, sociálnej práce vie efektívne využívať a aplikovať v procese rodinnej mediácie, tak aby nespôsobil škodu žiadnej zo sporových strán.

 

 

Lektori:

 JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR so špecializáciou na rodinné a susedské spory. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde získala titul JUDr. Má ukončené doplnkové pedagogické štúdium  pre didaktiku právnych predmetov organizované Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2013 sa aktívne venuje mediácii ako mediátorka. V mediácii absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporoch na Slovensku a v Čechách. V roku 2014 založila MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD, ktorého je riaditeľkou. Je prezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Zároveň je lektorkou akreditovaných vzdelávacích programov Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je zakladajúcou členkou pracovných skupín k multidisciplinárnej spolupráci tzv. Cochemskej praxe. Je spoluautorkou metodiky ZAVÁDZANIE JEDNOTNÝCH ZÁSAD MULTIDISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU V RODINNOPRÁVNEJ AGENDE. Pôsobila v rôznych pracovných skupinách zameraných na oblasť vzdelávania v mediácii a jej etablovaniu v podmienkách slovenského právneho poriadku. Od roku 2012 vykonáva lektorskú činnosť v spoločnosti Securitas, s. r. o., kde vyučuje Základy právneho poriadku, Ústavné právo a Zákon o ochrane osobných údajov. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov vyhlásených Ministerstvom spravodlivosti SR a organizovaných akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov. Je autorkou viacerých odborných článkov zameraných na mediáciu a právo. Prednáša na konferenciách. Ako lektorka pôsobí v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, kde zabezpečuje výučbu právnych predmetov, interpersonálnu komunikáciu, mediáciu a mediačný proces. Je autorkou publikácie: RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom

 

Mgr. Michaela Kopalová, právnička, absolventka psychosociálnych výcvikov, zapísaná rodinná mediátoka z Čiech. Ako adeptka výcviku rodinnej terapie psychosomatických porúch na Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci sa zaoberá aj psychosomatikou detí, ktoré sú vystavené rodičovskému konfliktu. Je absolventkou akreditovaného kurzu Art & Science of Coaching od Erickson College a poskytuje koučing klientom, ktorí chcú využiť ťažkú skúsenosť z rozpadu svojho vzťahu k pozitívnym životným zmenám. Viac o jej práci a zameraní nájdete tu: Míša Kopalová

 

 

Najnovšia publikácia: RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom - 2. vydanie

 

kurz RODINNÁ MEDIÁCIA - záväzná prihláška / poučenie o spracovaní osobných údajov / súhlas so spracovaním osobných údajov