MEDIÁCIA V PRACOVNEJ OBLASTI. MEDIÁCIA AKO POMOCNÍK PRI PROFESIJNÝCH POCHYBENIACH - Odborný seminár mediátorov (jarný blok 2020)

Vážení mediátori a mediátorky,

aj v jarnom bloku povinného vzdelávania mediátorov 2020 sme sa zapojili o možnosť podieľať sa na vedení odborných seminárov pre mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa § 10a Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Nakoľko bol jarný blok 2020 zrušený a preložený na september, prinášame Vám ponuku septembrových termínov, na ktoré sa môžete hlásiť už teraz.

    

     Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka ministerstvo nariadi jeho preskúšanie.
     V prípade tých mediátorov, ktorí mali v zmysle § 10a ods. 3 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov predložiť osvedčenie o absolvovaní odborného seminára v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov najneskôr v jarnom bloku vzdelávania pre rok 2020, bude akceptované osvedčenie z odborného semináru absolvovaného v termínoch od 7. septembra do 27. septembra 2020 a bude sa naň prihliadať tak, akoby ho splnili včas.
 
     Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo v roku 2020 iba 2 bloky odborných seminárov, a to jarný blok, ktorý sa realizuje v septembrových termínoch a zimný blok. Odsledujte si prosím, kedy ste naposledy absolvovali posledné vzdelávanie v roku 2019, aby ste splnili podmienku 365 dni.

 

TÉMA: MEDIÁCIA V PRACOVNEJ OBLASTI. MEDIÁCIA AKO POMOCNÍK PRI PROFESIJNÝCH POCHYBENIACH

CENA: 50,-€

 

Plánované termíny:

  1. 09. 09. 2020 v Žiline (uzávierka termínu 31.08.2020)
  2. 11. 09. 2020 v Poprade (uzávierka termínu 01.09.2020)
  3. 12. 09. 2020 v Košiciach (uzávierka termínu 02.09.2020)
  4. 24. 09. 2020 v Košiciach (uzávierka termínu 14.09.2020)
  5. 26. 09. 2020 v Poprade (uzávierka termínu 16.09.2020)

 

Podrobný program odborného seminára:

9:00 - 12:00

12:00 - 13:00 OBED

13:00 - 17:00

 

Garant odborného seminára: JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 854, absolvovala odbornú prípravu mediácie v roku 2013, špecializáciu na rodinnoprávne spory 2013, od roku 2012 lektorka odbornej prípravy pre SBS, kde prednáša Teóriu práva a Ústavne právo, Zákon o ochrane osobných údajov a Trestné právo hmotné, lektorka pre kurzy Mediácie v Akadémii vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. v Poprade, zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad so sídlom v Poprade, zapísanom v zozname mediačných centier vedeným MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody pri vyporiadaní BSM a Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska. V roku 2018 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa civilného sporového poriadku a Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). V roku 2019 lektorovala odborný seminár Intapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov a Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsobu ich riešenia v mediácii. Je garantkou akreditovaných vzdelávacích programov Kurz Mediátor a Kurz Rodinná mediácia. Je zároveň prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska, zapísanej v zozname vzdelávacích mediačných inštitúcii vedenom MS SR pod ev. č. 31, ktorá je držiteľom akreditácie v oblasti mediácie. Od roku 2014 sa venuje vzdelávaniu mediátorov v akreditovaných a certifikovaných programoch. V oblasti riešenia konfliktov v roku 2018 ako lektorka realizovala školenie pre vedúcich zamestnancov Úradu prácu sociálnych vecí a rodiny a pre probačných a mediačných úradníkov v gescii ministerstva spravodlivosti. Lektoruje vzdelávania zamerané na riešenie konfliktov v školách.

 

Lektor odborného seminára: JUDr. Ivana Gerdová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka pre OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a od roku 2016 pre Asociáciu mediačných centier Slovenska právnych častí a mediačného procesu akreditovaného kurzu Mediátor. Od októbra 2014 zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako garant a lektor akreditovaného vzdelávacie programu Mediácia, modul - Legislatívne normy mediácie v civilnom práve. Pôsobí ako riaditeľka Mediačného centra Košice, ktoré je pobočkou zriadenou Mediačným centrom Poprad zapísanom v zozname mediačných centier MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP a Moc v mediačnom procese pre Asociáciu mediačných centier Slovenska. V roku 2018 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa civilného sporového poriadku a Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). V roku 2019 lektorovala odborný seminár Intapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov a Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsobu ich riešenia v mediácii

 

Lektor odborného seminára: Mgr. Veronika Mlynárová, akreditovaná lektorka, vyštudovala sociálnu prácu a manažment. Počas svojej 20 ročnej profesijnej praxe pôsobila v oblastiach obchodu a marketingu, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, mediácie a v manažmente ľudských zdrojov. Svoje praktické skúsenosti nadobudla v súkromnej sfére a štátnej správe. Má dlhoročné skúsenosti s vedením tréningov, workshopov a kurzov v oblasti sociálnych a manažérskych zručností. Aktívne sa zúčastnila na viacerých konferenciách a diskusných fórach sa zameraním na sociálnu prácu, mediáciu a manažment.

 

Minimálny počet uchádzačov je 6 a maximálny 40.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami :-)

 

Mediácia v pracovnej oblasti. Mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach_Záväzná prihláška_Jarný blok 2020