MEDIAČNÁ DOHODA /seminár/

 

MEDIAČNÁ DOHODA

seminár

 

     Seminár je určený všetkým mediátorom, ktorí sa chcú zlepšiť v písaní Dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie (mediačných dohôd) podľa § 14 ods. 8 písm a) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

 

CIEĽ seminára

Mediátor bude poznať:
-  formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody,
- právne účinky mediačnej dohody a výhody využitia súdneho zmieru a notárskej zápisnice.

 

Mediátor bude vedieť:
- definovať predmet mediačnej dohody,
- napísať jednotlivé ustanovenia najčastejšie uzatváraných typov dohôd v mediácii (v rodinných sporoch, v majetkových sporoch, v susedských sporoch a záväzkových vzťahoch),
- napísať mediačnú doložku,
- vysvetliť dôvody odmietnutia podpísania mediačnej dohody a zdôvodniť súlad mediačnej dohody so zákonom a dobrými mravmi.

 

MEDIAČNÁ DOHODA /online/

KEDY:         17.10.2024

KDE:            Zoom

ČAS:             15:00 - 19:00 hod.

CENA:         60,-€

LEKTOR:   JUDr. Dagmar Tragalová

Uázvierka prihlasovania na tento seminár: 13.10.2024

(Minimálny počet účastníkov 6)

 

 

MEDIAČNÁ DOHODA /prezenčne/

KEDY:         10.10.2024

KDE:            Poprad

ČAS:             09:00 - 17:00 hod.

CENA:         80,-€

LEKTOR:   JUDr. Dagmar Tragalová

Uázvierka prihlasovania na tento seminár: 05.10.2024
Zľava 10% z ceny v prípade prihlásenia sa a úhrade poplatku na prezenčný seminár do 30.06.2024.

(Minimálny počet účastníkov 6, maximálny počet účastníkov 12)

 

Prihlásiť sa na seminár je možné prostredníctvom PRIHLÁŠKY.

 

Poplatok za seminár je potrebné uhradiť na bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153, do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

 

Tešíme sa na vás