Mediátor roka 2019

Mediátor roka 2019

          Prvý ročník Mediátor roka je úspešne za nami. Odborníci v oblasti mediácie sa po prvýkrát na Slovensku stretli 14. októbra 2019 vo Zvolene na spoločenso-diskusnej platforme, aby ocenili významné osobnosti, krtoré sa svojou činnosťou výrazne zaslúžili o rozvoj mediácie v civilnej mediácii a trestnej mediácii ich symbolickým uvedením do Siene slávy.

          Prvý ročník si svoje ocenenie za celoživotný prínos odniesli prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. za civilnú mediáciu, ktorý ako jeden z prvých mediátorov na Slovensku položil teoretické základy mediácie a ako odborník so skúsenosťami zo zahraničia prispel k tvorbe rámcového Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, čím sa medácia etablovala naplno do právneho poriadku. V oblasti trestnej mediácie ocenili odborníci PhDr. Vladimíra Cehlára, PhD., ktorý ako jeden z mála odborníkov v odbore probácie a mediácie prepája teoretické a vedecké poznatky s aplikačnou praxou v oblasti rozvoja restoratívnej justície a trestnej medácie.

            Oceneným srdečne gratulujeme. Sú pre nás obaja vzormi, ktoré nás posúvajú v každej pblasti mediácie vopred.

 

          Diskusná časť podujatia bola rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venovala téme Mlčanlivosť v mediácii. Dôverný charakter mediácie dnes otvára rôzne otázky a diskusie o tom, kde sú hranice mlčanlivosti a čo je jej obsahom. Kým prevažná časť mediátorov je za striktne dôverný charakter mediácie bez možnosti jej modifikácie, iná skupina mediátorov a iných pomáhajúcich profesií upozorňuje na potrebu regulovať mlčanlivosť vo vzťahu k procesu mediácie z dôvodu multidisciplinárnej spolupráce v jednotlivých oblastiach mediácie. Inak sa odborná verejnosť pozerá na striktne dôverný charakter pri obchodných sporoch, kde sa chráni obchodné tajomstvo a inak napríklad v rodinných sporoch, kde môže byť ohrozený záujem dieťaťa. Medzi diskutujúcimi vystúpili Bronislava Švehláková, rodinná mediátorka, ktorá úspešne spolupracuje so súdmi v oblasti riešenia rodinnoprávnych sporov, ale aj Veronika Mlynárová, riaditeľka ÚPSVaR Poprad, ktoré poukázali na potrebu otvoriť tému mlčanlivosti v rámci interdisciplinárnej spolupráce ako samostatnú tému diskusie s odborníkmi nie len zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Jozefa Danová a Soňa Ďurčová prezentovali dilemy mediátora a etické hranice mediátora spojené s dodržiavaním mlčanlivosti.   

       V popoludňajšej časti sa odborná verejnosť venovala téme Profesijná komora áno alebo nie? V diskusii vystúpili štyria zástupcovia organizácii združujúcich mediátorov na Slovensku. Beáta Swanová sa pozrela na vznik stavovskej organizácie z ekonomického hľadiska. Jej úvahy boli zamerané na možnosti povinného alebo dobrovoľného členstva v jednotnej stavovskej organizácii zriadenej na základe zákona tak, aby organizácia zabezpečovala nie len záujmy mediátorov, ale spĺňala aj materiálne a osobné predpoklady na riadne fungovanie. Dagmar Tragalová z Asociácie mediačných centier Slovenska vyjadrila názor za združovanie mediátorov, a to jednoznačne áno, avšak za jednotnú organizáciu nie. Podľa jej skúsenostíí a súčasnej legislatívy nič nebráni tomu, aby mediačné centrá, ktoré by fungovali na regionálnych úrovniach, prebrali základné funkcie, ktoré mediátori očakávajú od stavovskej organizácie. Ernest Kováč z Asociácie mediátorov Slovenska vyslovil názor, že v súčasnosti, kým mediácia nie je vnímaná ako profesia ani samotnými mediátormi, by poviné združenie mediátorov v jednotnej organizácii neprinieslo očakávaný výsledok. Renáta Dolanská naopak vyslovila úvahy o odlišnom vnímaní mediácie v postavení mediátora. Rozdiel vidí v mediátorovi, ktorý vykonáva mediáciu ako odbornú metódu a mediátorovi, ktorý vykonáva mediáciu podľa zákona o mediácii.

 

        Organizátorom podujatia boli českí kolegovia, Centrum pro Řešení sporů a Epravo.cz, ktorým sa spolu so slovenskými partnermi, Asociáciou mediačných centier Slovenska, Asociáciou rodinných mediátorov, Asociáciou mediátorov Slovenska, Edukačným centrom mimosúdneho riešenia sporov a Wolters Kluwer, podarilo pripraviť vysoko kvalitné podujatie, ktoré naštartovalo tradíciu stretávania sa mediátorov z dôvodu ocenenia ich samých a profesie ako takej. O tom svedčia aj slová zástupcu organizátora JUDr. Tomáša Horáčka, ktorý hovorí: "Cenu by si zaslúžil každý jeden mediátor, ktorý mediáciu vykonáva. Zmyslom je podporiť mediáciu a prácu mediátorov." Cenu pre osobnosti do Siene slávy vyrobili české sklárky, sestry, Jana a Lenka Nemcové. Každý kus je tak originálny, rovnako ako je originálny sám mediátor, a tak každý mediátor dostáva jedinečný kus. Podporiť mediátorov a samotnú mediáciu prišli aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR tak za civilnú sekciu, ako aj za sekciu trestnú. 

        V závere bola vyhlásená súťaž pre mediátorov pre ročník Mediátor roka 2020, kde už od decembra 2019 budete môcť hlasovať za toho, o kom si myslíte, že svojou prácou mediátora prispieva k naplneniu účelu inštitútu mediácie. Kategórie a bližšie informácie už čoskoro nájdete na stránke:   Mediátor roka

        Už teraz sa tešíme na všetkých kolegov mediátorov v civilnej a trestnej oblasti, ako aj všetkých priaznivcov mediácie na druhom ročníku Mediátor roka.

 

Prostredníctvom priloženého videa Vám aspoň takto priblížime atmosféru Mediátora roka 2019: Mediátor roka 2019 /video/