OKRÚHLE STOLY 2024

 

Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov

OKRÚHLE STOLY 2024

 

 

Téma mediácie a riešenia konfliktov, prepojenie teórie s praxou za pomoci odborníkov na riešenie konfliktov, a to už na vysokých školách a univerzitách,

môže priniesť do spoločnosti viac ľudí so zručnosťami riešiť konflikty zmierlivejšou formou v budúcich povolaniach a profesiách, na ktoré sa študenti pripravujú alebo tiež v ich osobných životoch.

 


 

     Asociácia mediačných centier Slovenska organizuje Okrúhle stoly 2024 - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov s cieľom zapojenia zástupcov jednotlivých fakúlt do diskusie a spolupráce pri tvorbe nového študijného predmetu, ktorý by bol zameraný na podporu vzdelávania v mimosúdnych systémoch, mediácii a riešení konfliktov na vysokých školách a univerzitách.  

     V rámci okrúhlych stolov budú účastníci stručne oboznámení s výsledkom medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v máji 2023 v Poprade k téme Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov, ktorú Asociácia mediačných centier Slovenska realizovala spolu s českými a slovenskými univerzitami. Z výsledkov konferencie vyplynula požiadavka uchopiť mediáciu, mimosúdne systémy, tému riešenia konfliktov a jemné zručnosti s tým súvisiace aj na slovenských fakultách, ktorých absolventi budú prichádzať vo svojej budúcej praxi do styku s konfliktom alebo sporom v širšom kontexte.

     V termíne 05. júna 2024 pri okrúhlom stole predstaví 10 ročnú cestu mediácie a možnosti teórie, výskumu a praxe v oblasti mediácie a riešenia konfliktov pre  slovenské univerzity a fakulty doc. PhDr. Lenka Holá, PhD. z Katedry politológie a spoločenských vied Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá sa mediácii venuje komplexne. Informácie môžu otvoriť nové možnosti fakultám v rámci teórie a výskumu v mediácii, ako relatívne novej disciplíne. Garant študijného programu Probačná a mediačná práca prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. v rámci okrúhlych stolov predstaví  prínos vzdelávania v probácii a mediácii pre Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý sa realizuje na fakulte od roku 2006, pričom magisterský titul (Mgr.) v tomto študijnom programe získalo už celkovo 968 študentov. Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a PhDr. Jana Pružinská, PhD. predstavia mediáciu vo svojom príspekvu Mediácia v štúdijných programoch - deväťdesiate a "nulté" roky.

     V termíne 06. júna 2024 pri okrúhlom stole predstaví 10 ročnú cestu mediácie a možnosti teórie, výskumu a praxe v oblasti mediácie a riešenia konfliktov pre  slovenské univerzity a fakulty doc. PhDr. Lenka Holá, PhD. z Katedry politológie a spoločenských vied Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá sa mediácii venuje komplexne. Informácie môžu otvoriť nové možnosti fakultám v rámci teórie a výskumu v mediácii, ako relatívne novej disciplíne. Garant študijného programu Probačná a mediačná práca prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. v rámci okrúhlych stolov predstaví  prínos vzdelávania v probácii a mediácii pre Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý sa realizuje na fakulte od roku 2006, pričom magisterský titul (Mgr.) v tomto študijnom programe získalo už celkovo 968 študentov. Mgr. Tereza Hanajová z Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a Mgr. Dominik Liška predstavia možnosti medzinárodných súťaží v mediácii, negociácii a arbitráži pre ďalší kariérny rozvoj absolventov fakúlt a prínos študentského Spolku ADR pre študentov.

 

Termíny:     05. júna 2024 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

                      06. júna 2024 na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

V prípade záujmu o účasť je možné sa prihlásiť vyplnením prihlášky, ktorú nájdete tu: Oklúhle stoly 2024 - Prihláška

 

 

ORGANIZAČNÝ TÍM:

Asociácia mediačných centier Slovenska

JUDr. Dagmar TRAGALOVÁ

JUDr. Ivana GERDOVÁ

 

Kontakt:     amcs@amcs.sk

                     +421 908 630 615

                     +421 948 220 389

 

 

Partneri: