POVINNÉ VZDELÁVANIE MEDIÁTOROV v roku 2024

 

POVINNÉ VZDELÁVANIE MEDIÁTOROV
v roku 2024

 

     Vážení mediátori, aj v roku 2024 pre Vás realizujeme odborné semináre v rámci povinného vzdelávania mediátorov podľa § 10a Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Pre rok 2024 boli vyhlásené dve témy, jedna práva a jedna zameraná na sociálne zručnosti. Obe témy sú dostupné v každom štvrťroku počas celého roka, takže si môžete vybrať tému a termín, ktorý Vám vyhovuje. Zachovaná ostáva povinnosť mediátorov zúčastniť sa odborného seminára najmenej 1x počas roka, tiež prezenčná forma vzdelávania, avšak v tomto roku je umožnená aj dištančná forma, ktorú taktiež ponúkame.

 

Téma 1:
VYUŽITIE MEDIÁCIE V SAMOSPRÁVE VRÁTANE RIEŠENIA SUSEDSKÝCH SPOROV A SPOLUVLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

v termínoch prezenčne:

1.   07.03.2024   v Košiciach
2.   21.11.2024   v Poprade

v termínoch dištančne (online):

1.   13.06.2024
2.   26.09.2024

Podrobný program odborného seminára:

9.00 – 12.00

12.00 – 13.00 OBED
13.00 – 17.00

Garant:       JUDr. Dagmar Tragalová
Lektori:      JUDr. Dagmar Tragalová
                      JUDr. Ivana Gerdová
                     

 

Téma 2:
"SOFT SKILLS" A VÝBER KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV PRI PRÁCI MEDIÁTORA
 

v termínoch prezenčne:
1.   08.03.2024   v Poprade
2.   14.06.2024   v Banskej Bystrici
3.   27.09.2024   v Košiciach
4.   22.11.2024   v Košiciach


Podrobný program odborného seminára:

9.00 – 12.00

12.00 – 13.00 OBED
13.00 – 17.00

Garant:       JUDr. Dagmar Tragalová
Lektori:      JUDr. Dagmar Tragalová
                      JUDr. Ivana Gerdová
                      Mgr. et. Mgr. Veronika Mlynárová

 

Účastnícky poplatok za odborný seminár mediátorov: 60,-€.

ZASLAŤ ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU (formou elektornickej PRIHLÁŠKY) A UHRADIŤ ÚČASTNÍCKY POPLATOK JE POTREBNÉ NAJNESKÔR DO 10 DNÍ OD ODOSLANIA PRIHLÁŠKY, A TO NA Č.ÚČTU: SK39 0200 0000 0036 7951 6153

Minimálny počet účastníkov je 10 a maximálny 30 účastníkov pre prezenčnú formu. (V prípade existencie nepredvídateľnej situácie, ktorá by objektívne znemožnila uskutočnenie odborných seminárov pre mediátorov v prezenčnej forme, termíny uvedené v návrhu o usporiadaní odborného seminára v prezenčnej forme automaticky zmenené na dištančnú formu.)

 

Garant odborného seminára:

JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 854, absolvovala odbornú prípravu mediácie v roku 2013, špecializáciu na rodinnoprávne spory 2013, od roku 2012 lektorka odbornej prípravy pre SBS, kde prednáša Teóriu práva a Ústavne právo, Zákon o ochrane osobných údajov a Trestné právo hmotné, lektorka  pre kurzy Mediácie v Akadémii vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. v Poprade, zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad so sídlom v Poprade, zapísanom v zozname mediačných centier vedeným MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s  OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody pri vyporiadaní BSM a Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska. V roku 2018 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa civilného sporového poriadku a Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). V roku 2019 lektorovala odborný seminár Intapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov,  Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách a spôsobu ich riešenia v mediácii. V roku 2020 lektorovala Mediácia v pracovnej oblasti. Mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach. V roku 2021 lektorovala Náročné situácie a nároční klient v mediácii a  špecifiká rodinnej mediácie (osobitosti mediácie pri úprave rodinnoprávnych vzťahov, špecifické komunikačné zručnosti a právne vedomie mediátora v rodinnoprávnych sporoch. Model spolupráce s inými profesiami v rodinnoprávnych konfliktoch. V roku 2022 Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii. Aplikácia zákona č. 420/2004 z. Z. O mediácii v znení neskorších predpisov v kontexte vybraných ustanovení občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov občianskeho práva. Je garantkou akreditovaných vzdelávacích programov Kurz Mediátor a Kurz Rodinná mediácia. Je zároveň prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska, zapísanej v zozname vzdelávacích mediačných inštitúcii vedenom MS SR pod ev. č. 31, ktorá je držiteľom akreditácie v oblasti mediácie. Od roku 2014 sa venuje vzdelávaniu mediátorov v akreditovaných a certifikovaných programoch. V oblasti riešenia konfliktov v roku 2018 ako lektorka realizovala školenie pre vedúcich zamestnancov Úradu prácu sociálnych vecí a rodiny a pre probačných a mediačných úradníkov v gescii ministerstva spravodlivosti. V roku 2022 lektorovala vzdelávanie sudcov v národnom projekte ADR v gescii ministerstva spravodlivosti. Lektoruje vzdelávania zamerané na riešenie konfliktov v školách.

 

Lektorky odborného seminára:

JUDr. Ivana Gerdová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka pre OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a od roku 2016 pre Asociáciu mediačných centier Slovenska právnych častí a mediačného procesu akreditovaného kurzu Mediátor. Od októbra 2014 zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako garant a lektor akreditovaného vzdelávacie programu Mediácia, modul - Legislatívne normy mediácie v civilnom práve. Pôsobí ako riaditeľka Mediačného centra Košice, ktoré je pobočkou zriadenou Mediačným centrom Poprad zapísanom v zozname mediačných centier MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s  OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP a Moc v mediačnom procese pre Asociáciu mediačných centier Slovenska. V roku 2018 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa civilného sporového poriadku a Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). V roku 2019 lektorovala odborný seminár Intapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov, Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsobu ich riešenia v mediácii, Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách a spôsobu ich riešenia v mediácii. V roku 2020 lektorovala Mediácia v pracovnej oblasti. Mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach. V roku 2021 lektorovala Náročné situácie a nároční klienti v mediácii a špecifiká rodinnej mediácie (osobitosti mediácie pri úprave rodinnoprávnych vzťahov, špecifické komunikačné zručnosti a právne vedomie mediátora v rodinnoprávnych sporoch. Model spolupráce s inými profesiami v rodinnoprávnych konfliktoch. V roku 2022 tému Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii. Aplikácia zákona č. 420/2004 z. Z. O mediácii v znení neskorších predpisov v kontexte vybraných ustanovení občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov občianskeho práva.

 

Mgr. et. Mgr. Veronika Mlynárová, je akreditovanou mediátorkou od roku 2012, akreditovanou supervízorkou a koučkou. Mediáciu prakticky vykonáva nielen ako procesnú mediáciu, ale aj ako odbornú metódu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. V súčasnosti pôsobí ako mediátorka, akreditovaná lektorka a supervízorka sociálnej práce a ako poskytovateľ externých služieb podpory ľudských zdrojov. Má dlhoročné skúsenosti s vedením tréningov, workshopov a kurzov v oblasti sociálnych a manažérskych zručností. Praktické skúsenosti nadobudla v súkromnej sfére a štátnej správe. Počas 20 ročnej praxe pôsobila na radových, ale aj manažérskych pozíciách v oblastiach obchodu a marketingu, vzdelávania ľudských zdrojov, v manažmente ľudských zdrojov, mediácie a sociálneho poradenstva. Vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre a management na UK v Bratislave.  Príležitostne sa venuje publikačnej činnosti a aktívne sa zúčastnila na viacerých konferenciách a na diskusných fórach so zameraním na sociálnu prácu, mediáciu a manažment. V roku 2020 v jarnom bloku lektorova odborný seminár mediátorov na tému Mediácia v pracovnej oblasti. Mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach. V roku 2022 lektorovala tiež odborný seminár mediátorov na tému Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

U P O Z O R N E N I E ...

K uvedeným opatreniam sa AMCS rozhodla pristúpiť z dôvodu, aby prihlásení mediátori mali záruku, že v prípade, ak si zašlú záväznú prihlášku na odborný seminár, ten bude zrealizovaný aj v prípade náhleho zníženia počtu účastníkov po uzávierke termínu odborného seminára.