PRÍKLADY PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ V MEDIÁCII NA KONKRÉTNYCH KAZUISTIKÁCH - Odborný seminár mediátorov (zimný blok 2019)

Vážení mediátori a mediátorky,

aj v zimnom bloku povinného vzdelávania mediátorov 2019 sa budeme zapájať o možnosť podieľať sa na vedení odborných seminárov pre mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa § 10a Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

 

TÉMA:     PRÍKLADY PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ V MEDIÁCII NA KONKRÉTNYCH KAZUISTIKÁCH

CENA:     50,-€

 

Plánované termíny:

  1. 07.12.2019 v Poprade
  2. 07.12.2019 v Bratislave
  3. 09.12.2019 v Bratislave
  4. 14.12.2019 v Košiciach
  5. 14.12.2019 v Banskej Bystrici

 

Podrobný program odborného seminára:

9:00 - 12:00

12:00 - 13:00     OBED

13:00 - 17:00

 

Garant odborného seminára: JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 854, absolvovala odbornú prípravu mediácie v roku 2013, špecializáciu na rodinnoprávne spory 2013, od roku 2012 lektorka odbornej prípravy pre SBS, kde prednáša Teóriu práva a Ústavne právo, Zákon o ochrane osobných údajov a Trestné právo hmotné, lektorka  pre kurzy Mediácie v Akadémii vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. v Poprade, zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad so sídlom v Poprade, zapísanom v zozname mediačných centier vedeným MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody pri vyporiadaní BSM a Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska. V roku 2018 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa civilného sporového poriadku a Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). V roku 2019 lektorovala odborný seminár Intapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov a Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsobu ich riešenia v mediácii. Je garantkou akreditovaných vzdelávacích programov Kurz Mediátor a Kurz Rodinná mediácia. Je zároveň prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska, zapísanej v zozname vzdelávacích mediačných inštitúcii vedenom MS SR pod ev. č. 31, ktorá je držiteľom akreditácie v oblasti mediácie. Od roku 2014 sa venuje vzdelávaniu mediátorov v akreditovaných a certifikovaných programoch. V oblasti riešenia konfliktov v roku 2018 ako lektorka realizovala školenie pre vedúcich zamestnancov Úradu prácu sociálnych vecí a rodiny a pre probačných a mediačných úradníkov v gescii ministerstva spravodlivosti. Lektoruje vzdelávania zamerané na riešenie konfliktov v školách.

 

Lektor odborného seminára: JUDr. Ivana Gerdová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka pre OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a od roku 2016 pre Asociáciu mediačných centier Slovenska právnych častí a mediačného procesu akreditovaného kurzu Mediátor. Od októbra 2014 zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako garant a lektor akreditovaného vzdelávacie programu Mediácia, modul - Legislatívne normy mediácie v civilnom práve. Pôsobí ako riaditeľka Mediačného centra Košice, ktoré je pobočkou zriadenou Mediačným centrom Poprad zapísanom v zozname mediačných centier MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP a Moc v mediačnom procese pre Asociáciu mediačných centier Slovenska. V roku 2018 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa civilného sporového poriadku a Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). V roku 2019 lektorovala odborný seminár Intapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov a Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsobu ich riešenia v mediácii

 

Lektor odborného seminára: Ing. Bronislava Švehláková, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 265, odbornú prípravu absolvovala v roku 2008. Už 10 rokov sa venuje mediácii na plný úväzok. Má za sebou viac ako 400 mediačných prípadov. Od roku 2013 je lektorkou v oblasti mediácie a rodinnej mediácie v akreditovaných a certifikovaných programoch pre Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského a od roku 2015 pre Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práve sv. Alžbety. Ako lektor v oblasti mediácie pôsobila pre IVAKS Bratislava, Vysokú školu Danubius Sládkovičovo a Ministerstvo vnútra SR. Ako predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska má bohaté skúsenosti s organizovaním odborných seminárov a medzinárodných vedeckých konferencii. Ako mediátorka je členom pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR pre rodinno-právnu agendu. V roku 2018 lektorovala pre AMCS odborný seminár na tému Moc v mediačnom procese a Etický kódex mediátora.

 

Minimálny počet uchádzačov je 6 a maximálny 30.

  

Tešíme sa na stretnutie s Vami :-)

 

Praktické príklady riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách (zimný blok 2019)_Záväzná prihláška_Poučenie o spracovaní osobných údajov