PRIPRAVUJEME: Povinné vzdelávanie mediátorov (jesenný blok)

Vážení mediátori a mediátorky,

aj v jesennom bloku povinného vzdelávania mediátorov sa budeme zapájať o možnosť podieľať sa na vedení odborných seminárov mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa §10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii

 

TÉMA: PODNIKATEĽSKÉ A ADMINITSTRATÍVNE ASPEKTY MEDIAČNEJ PRAXE (AKO PODNIKAŤ V MEDIÁCII, VEDENIE DOKUMENTÁCIE A ARCHIVÁCIA V MEDIAČNOM PROCESE)

 

CENA: 50,-€

 

Plánované termíny:

1. 19.09.2018 v Prešove

2. 21.9.2018 v Bratislave

3. 21.9.2018 v Poprade

4. 22.09.2018 v Bratislave

5. 24.09.2018 v Žiline

6. 27.9.2018 v Poprade

7. 29.9.2018 v Košiciach

8. 5.10.2018 v Banskej Bystrici

9. 6.10,2018 v Košiciach

 

Lektorkami odborného seminára budú aktívne mediátorky, JUDr. Dagmar Tragalová, JUDr. Ivana Gerdová a Ing. Bronislava Švehláková.

 

Garant odborného seminára:

JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 854, absolvovala odbornú prípravu mediácie v roku 2013, špecializáciu na rodinnoprávne spory 2013, od roku 2012 lektorka odbornej prípravy pre SBS, kde prednáša Teóriu práva a Ústavne právo, Zákon o ochrane osobných údajov a Trestné právo hmotné, lektorka pre kurzy Mediácie v Akadémii vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. v Poprade, zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad so sídlom v Poprade, zapísanom v zozname mediačných centier vedeným MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody pri vyporiadaní BSM a Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. Je garantkou akreditovaných vzdelávacích programov Kurz Mediátor a Kurz Rodinná mediácia. Je zároveň prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska, zapísanej v zozname vzdelávacích mediačných inštitúcii vedenom MS SR pod ev. č. 31, ktorá je držiteľom akreditácie v oblasti mediácie. Od roku 2014 sa venuje vzdelávaniu mediátorov v akreditovaných a certifikovaných programoch.

Autorka publikácie: RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom

 

Lektor odborného seminára:

JUDr. Ivana Gerdová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka pre OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj právnych častí akreditovaného kurzu Mediácia. Od októbra 2014 zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako garant a lektor akreditovaného vzdelávacie programu Mediácia, modul - Legislatívne normy mediácie v civilnom práve. Pôsobí ako riaditeľka Mediačného centra Košice, ktoré je pobočkou zriadenou Mediačným centrom Poprad zapísanom v zozname mediačných centier MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad.

 

Ing. Bronislava Švehláková, mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 265, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2008. Ako lektorka pôsobí od roku 2013 pre Centrum ďalšieho vzdelávania UK v oblasti mediácie a rodinnej mediácie v akreditovaných a certifikovaných programoch, od roku 2014 pre IVAKS Bratislava v oblasti mediácie v rámci odborných seminárov , od roku 2015 v oblasti mediácie pre Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a od roku 2017 pre Vysokú školu Danubius Sládkovičovo. Ako predsedníčka ASOCIÁCIE RODINNÝCH MEDIÁTOROV má bohaté skúsenosti s organizovaním odborných seminárov a medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s vami :)