SEBAREFLEXIA POSTUPU MEDIÁTORA V MEDIAČNOM PROCESE, SCHOPNOSŤ ZVLÁDANIA VLASTNÝCH NEGATÍVNYCH EMÓCII. NEUTRALITA A NESTRANNOSŤ V MEDIÁCII - Odborný seminár mediátorov (jarný blok 2022)

 

Vážení mediátori a mediátorky,

aj v jarnom bloku povinného vzdelávania mediátorov 2022 sme sa rozhodli podieľať na realizácii odborných seminárov pre mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa § 10a Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

 

TÉMA:     SEBAREFLEXIA POSTUPU MEDIÁTORA V MEDIAČNOM PROCESE, SCHOPNOSŤ ZVLÁDANIA VLASTNÝCH

                  NEGATÍVNYCH EMÓCII. NEUTRALITA A NESTRANNOSŤ V MEDIÁCII.

CENA:     50,-€

 

Ponuku termínov:

- realizácia odborného seminára dištančne (prostredníctvom platformy ZOOM):

1.   08.04.2022     (piatok)

2.   13.04.2022    (streda)

3.   23.04.2022     (sobota)

Pri realizácii odborného seminára dištančnou formou - minimálny počet účastníkov v počte 6 a maximálny počet 50 účastníkov.

 

Podrobný program odborného seminára:

8:45 - prihlásenie sa na ZOOM a registrácia účastníkov

9.00 – 12.00

12.00 – 13.00 OBED

13.00 – 17.00

 

Garant odborného seminára: JUDr. Dagmar Tragalová - rodinná mediátorka, ktorá má odmediovaných vyše 300 mediačných prípadov, niekoľko desiatok facilitácii a zmierovacích konaní, autorka publikácie RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom 2. vydanie , dlhoročná lektorka a garantka akreditovaného programu Mediátor - odbornej prípravy mediátora, akreditovaného programu Rodinná mediácia a lektorka odborných seminárov a workshopov zameraných na oblasť mediácie, vyjednávania a komunikácie. Zároveň je autorkou množstva odborných článkov zameraných aj na právne aspekty mediácie (napr.  Rodičovská dohoda schválená súdom verzus uzatvorená v mediácii) a členkou expertného tímu v prebiehajúcom projekte MS SR zameraného na posilnenie a podporu mediácie "Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike" (projekt ADR) a členkou pracovnej skupiny multidisciplinárnej spolupráce v rodinnoprávnych sporoch pre východne Slovensko. Je prezidentkou AMCS a riaditeľkou Mediačného centra Poprad.

 

Lektor odborného seminára: JUDr.  Ivana Gerdová - rodinná mediátorka, ktorá má odmediovaných vyše 250 mediačných prípadov, niekoľko desiatok facilitácii a zmierovacích konaní, dlhoročná lektorka akreditovaného programu Mediátor - odbornej prípravy mediátora, akreditovaného programu Rodinná mediácia a lektorka odborných seminárov a workshopov zameraných na oblasť mediácie, vyjednávania a komunikácie, členka pracovnej skupiny multidisciplinárnej spolupráce v rodinnoprávnych sporoch pre východne Slovensko. Je viceprezidentkou AMCS.

 

Lektor odborného seminára: Mgr. Veronika Mlynárová - v súčasnosti pôsobí ako mediátorka, akreditovaná lektorka a supervízorka sociálnej práce a ako poskytovateľ externých služieb podpory ľudských zdrojov. Má dlhoročné skúsenosti s vedením tréningov, workshopov a kurzov v oblasti sociálnych a manažérskych zručností. Praktické skúsenosti nadobudla v súkromnej sfére a štátnej správe. Počas 20 ročnej praxe pôsobila na radových, ale aj manažérskych pozíciách v oblastiach obchodu a marketingu, vzdelávania ľudských zdrojov, v manažmente ľudských zdrojov, mediácie a sociálneho poradenstva.

 

Na odborný seminár sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese amcs@amcs.sk zaslaním nižšie priloženej záväznej prihlášky.

ZASLAŤ ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU A UHRADIŤ ÚČASTNÍCKY POPLATOK VO VÝŠKE 50,-€ JE POTREBNÉ NAJNESKÔR 10 DNÍ PRED PLÁNOVANÝM TERMÍNOM, A TO NA Č.ÚČTU: SK39 0200 0000 0036 7951 6153

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami :-)

 

U P O Z O R N E N I E ...

 K uvedeným opatreniam sa AMCS rozhodla pristúpiť z dôvodu, aby prihlásení mediátori mali záruku, že v prípade, ak si zašlú záväznú prihlášku na odborný seminár, ten bude zrealizovaný aj v prípade náhleho zníženia počtu účastníkov po uzávierke termínu odborného seminára.

Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócii. Neutralita a nestrannosť v mediácii - Záväzná prihláška