ŠPECIFIKÁ RODINNEJ MEDIÁCIE - Odborný seminár mediátorov (zimný blok 2021)

 

Vážení mediátori a mediátorky,

aj v zimnom bloku povinného vzdelávania mediátorov 2021 sme sa rozhodli podieľať na realizácii odborných seminárov pre mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa § 10a Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

 

TÉMA:       ŠPECIFIKÁ RODINNEJ MEDIÁCIE

                   (osobitosti mediácie pri úprave rodinnoprávnych vzťahov, špecifické komunikačné zručnosti a právne vedomie

                   mediátora v rodinnoprávnych sporoch, model spolupráce s inými profesiami v rodinnoprávnych konfliktoch)

CENA:     50,-€

 

Ponuka termínov:

- odborný seminár bude realizovaný dištančne prostredníctvom platformy ZOOM

  1.      12.11.2021
  2.      20.11.2021
  3.      26.11.2021

- pri realizácii odborného seminára dištančnou formou - minimálny počet účastníkov v počte 6 a maximálny počet 90 účastníkov

 

Podrobný program odbroného seminára:

9.00 – 12.30

12.30 – 13.00 OBED

13.00 – 16.30

 

Garant odborného seminára: JUDr. Dagmar Tragalová - rodinná mediátorka, ktorá má odmediovaných vyše 300 mediačných prípadov, niekoľko desiatok facilitácii a zmierovacích konaní, autorka publikácie RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom 2. vydanie , dlhoročná lektorka a garantka akreditovaného programu Mediátor - odbornej prípravy mediátora, akreditovaného programu Rodinná mediácia a lektorka odborných seminárov a workshopov zameraných na oblasť mediácie, vyjednávania a komunikácie. Zároveň je autorkou množstva odborných článkov zameraných aj na právne aspekty mediácie (napr.  Rodičovská dohoda schválená súdom verzus uzatvorená v mediácii) a členkou expertného tímu v prebiehajúcom projekte MS SR zameraného na posilnenie a podporu mediácie "Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike" (projekt ADR) a členkou pracovnej skupiny multidisciplinárnej spolupráce v rodinnoprávnych sporoch pre východne Slovensko. Je prezidentkou AMCS a riaditeľkou Mediačného centra Poprad.

 

Lektor odborného seminára: JUDr.  Ivana Gerdová - rodinná mediátorka, ktorá má odmediovaných vyše 250 mediačných prípadov, niekoľko desiatok facilitácii a zmierovacích konaní, dlhoročná lektorka akreditovaného programu Mediátor - odbornej prípravy mediátora, akreditovaného programu Rodinná mediácia a lektorka odborných seminárov a workshopov zameraných na oblasť mediácie, vyjednávania a komunikácie, členka pracovnej skupiny multidisciplinárnej spolupráce v rodinnoprávnych sporoch pre východne Slovensko. Je viceprezidentkou AMCS a riaditeľkou Mediačného centra Košice, pobočky MC Poprad.

 

Lektor odborného seminára: Ing. Bronislava Švehláková - rodinná mediátorka, ktorá ma odmediovaných vyše 500 mediačných prípadov, dlhoročná lektorka akreditovaného programu Mediátor - odbornej prípravy mediátora, lektorka odborných seminárov zameraných na oblasť mediácie, autorka odborných článkov (napr. Komunikácia - pracovný nástroj manažmentu školy ), členka expertného tímu v prebiehajúcom  projekte MS SR zameraného na posilnenie a podporu mediácie "Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike" (projekt ADR) a členkou pracovnej skupiny multidisciplinárnej spolupráce v rodinnoprávnych sporoch pre západne Slovensko. Je predsedníčkou Asociácie rodinných mediátorov.

 

 

Na odborný seminár sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese amcs@amcs.sk zaslaním nižšie priloženej záväznej prihlášky.

ZASLAŤ ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU A UHRADIŤ ÚČASTNÍCKY POPLATOK VO VÝŠKE 50,-€ JE POTREBNÉ NAJNESKÔR 10 DNÍ PRED PLÁNOVANÝM TERMÍNOM, A TO NA Č.ÚČTU: SK39 0200 0000 0036 7951 6153

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami :-)

 

U P O Z O R N E N I E ...

 K uvedeným opatreniam sa AMCS rozhodla pristúpiť z dôvodu, aby prihlásení mediátori mali záruku, že v prípade, ak si zašlú záväznú prihlášku na odborný seminár, ten bude zrealizovaný aj v prípade náhleho zníženia počtu účastníkov po uzávierke termínu odborného seminára.

 

Špecifiká rodinnej mediácie - Záväzná prihláška Ponuka seminárov Súkromné právo