VECNOPRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM A SPÔSOB ICH RIEŠENIA V MEDIÁCII - Odborný seminár mediátorov (jesenný blok 2019)

 

Vážení mediátori a mediátorky,

ako sme avizovali, aj v jesennom bloku povinného vzdelávania mediátorov 2019 sme sa zapojili do možnosti podieľať sa na vedení odborných seminárov pre mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa § 10a Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

Na odborný seminár mediátorov - jesenný blok sa môžete prihlasovať vyplnením nižšie priloženej prihlášky a jej zaslaním na amcs@amcs.sk .

 

TÉMA:     VECNOPRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM A SPÔSOB ICH RIEŠENIA V MEDIÁCII

CENA:     50,-€

 

Plánované termíny:

1. 21.09.2019 v Poprade

2. 25.09.2019 v Žiline

3. 27.09.2019 v Poprade

4. 05.10.2019 v Košiciach

 

Program odborného seminára:

9.00 - 12.00

12.00 - 13.00 OBED

13.00 - 17.00

 

Lektorkami odborného seminára budú JUDr. Dagmar Tragalová, JUDr. Ivana Gerdová a Mgr. Andrea Suchanovská.

 

Garant odborného seminára:

JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 854, absolvovala odbornú prípravu mediácie v roku 2013, špecializáciu na rodinnoprávne spory 2013, od roku 2012 lektorka odbornej prípravy pre SBS, kde prednáša Teóriu práva a Ústavne právo, Zákon o ochrane osobných údajov a Trestné právo hmotné, lektorka  pre kurzy Mediácie v Akadémii vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. v Poprade, zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad so sídlom v Poprade, zapísanom v zozname mediačných centier vedeným MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s  OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody pri vyporiadaní BSM a Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska. Je garantkou akreditovaných vzdelávacích programov Kurz Mediátor a Kurz Rodinná mediácia. Je zároveň prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska, zapísanej v zozname vzdelávacích mediačných inštitúcii vedenom MS SR pod ev. č. 31, ktorá je držiteľom akreditácie v oblasti mediácie. Od roku 2014 sa venuje vzdelávaniu mediátorov v akreditovaných a certifikovaných programoch.

Autorka publikácie: RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom

 

Lektor odborného seminára:

JUDr. Ivana Gerdová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka pre OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a od roku 2016 pre Asociáciu mediačných centier Slovenska právnych častí a mediačného procesu akreditovaného kurzu Mediátor. Od októbra 2014 zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako garant a lektor akreditovaného vzdelávacie programu Mediácia, modul - Legislatívne normy mediácie v civilnom práve. Pôsobí ako riaditeľka Mediačného centra Košice, ktoré je pobočkou zriadenou Mediačným centrom Poprad zapísanom v zozname mediačných centier MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s  OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP a Moc v mediačnom procese pre Asociáciu mediačných centier Slovenska.

 

Mgr. Andrea Suchanovská, právnička pôsobiaca na právnom oddelení na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Kežmarku, ktorá ako zapísaná mediátorka v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 988 pôsobila od roku 2014 do roku 2017, kedy sa z dôvodu štátnozamestnaneckého pomeru nechala na vlastnú žiadosť zo zoznamu vyčiarknuť. Odbornú prípravu absolvovala v roku 2014. Od roku 2015 bola externou lektorkou Mediačného centra Poprad v oblasti vzdelávania právnych tém pre mediátorov v certifikovaných programoch. Ako právnička pracujúca na katastrálnom odbore má bohaté skúsenosti s témou  odborného seminára „Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsob ich riešenia v mediácii“.

 

 

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: amcs@amcs.sk

 

 

Tešíme sa na Vás :-)

Záväzná prihláška / Povinné vzdelávanie mediátorov _ Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsob ich riešenia v mediácii