Všeobecné zmluvné podmienky

 1. Tieto „Všeobecné zmluvné podmienky“ upravujú podmienky, za akých ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA, so sídlom: Velická cesta 10, 058 01 Poprad, IČO: 5026 5555, DIČ:2120270999, registrovaná na Ministerstve spravodlivosti SR ako vzdelávacie inštitúcia evidovaná pod č. 31, organizuje a realizuje občianske a záujmové vzdelávania, odborné vzdelávania mediátorov na základe získaných akreditácii a vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s celoživotným vzdelávaním, organizuje a realizuje pre účastníkov kurzy, školenia, semináre, workshopy a konferencie za účelom výmeny informácii a školiacich materiálov (ďalej ako „ vzdelávanie“).
 2. Vzdelávacia inštitúcia môže zo vzdelávania vyhotovovať a zverejňovať fotografie, obrazové, resp. obrazovo-zvukové záznamy, ktoré môžu zachytávať podobu či prejavy účastníkov, a to na účely dokumentačné, propagačné či marketingové.
 3. Účastníkom vzdelávania je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, ktorá sa na základe záväznej prihlášky zaslanej vzdelávacej inštitúcii, zúčastňuje vzdelávania realizovaného vzdelávacou inštitúciou.
 4. Objednávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zašle vzdelávacej inštitúcii záväznú prihlášku na vzdelávanie. Objednávateľ nemusí byť totožný s osobou účastníka. Objednávateľ, ktorý nie je totožný s osobou účastníka spolu so zaslaním prihlášky oznámi vzdelávacej inštitúcii meno a priezvisko, príp. ďalšie potrebné identifikačné údaje účastníka / účastníkov, ktorých na vzdelávanie prihlasuje.
 5. Za záväznú prihlášku sa považuje prihláška stiahnutá vo formáte .pdf nachádzajúca sa v rámci daného vzdelávania. Záväznú prihlášku stiahnutú vo forme .pdf, vypísanú a oskenovanú účastník / objednávateľ zasiela elektronicky e-mailom na adresu vzdelávacej inštitúcie: amcs@amcs.sk
 6. Za záväznú prihlášku sa považuje aj prihlásenie sa formou elektronickej prihlášky umiestnenej na webovom sídle vzdelávacej inštitúcie: www.amcs.sk alebo umiestnenej na webovej stránke vzdelávacej inštitúcie príslušného vzdelávania (seminár/workshop) prostredníctvom webového linku na google prihlášku.
 7. Vyplnením ktorejkoľvek prihlášky a jej zaslaním sa účastník / objednávateľ záväzne prihlasuje na príslušné vzdelávanie.
 8. Spolu so záväznou prihláškou účastník, príp. objednávateľ, zasiela vzdelávacej inštitúcii svoje fakturačné údaje za účelom vystavenia daňového dokladu.
 9. Zaslaním záväznej prihlášky podľa bodu 5. a 6. účastník / objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s Všeobecnými zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.
 10. Zaslaním prihlášky podľa bodu 5. alebo bodu 6. , účastník / objednávateľ zároveň udeľuje vzdelávacej inštitúcii súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení a vyhotovovaním a zverejňovaním fotografií a obrazovej, resp. obrazovo – zvukovej dokumentácie zo vzdelávania.
 11. Účastnícky poplatok na vzdelávanie je potrebné uhradiť bezodkladne po zaslaní prihlášky alebo najneskôr do termínu uzávierky, ktorý vzdelávacia inštitúcia účastníkovi / objednávateľovi v dostatočnom predstihu oznámi.
 12. Neuhradením účastníckeho poplatku do termínu uzávierky stráca záväzná prihláška svoju platnosť.
 13. Vzdelávacia inštitúcia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávanie, a to aj bez udania dôvodu. V takomto prípade je povinná účastníka / objednávateľa o zrušení vzdelávania vopred informovať a vrátiť účastníkovi / objednávateľovi zaplatený účastnícky poplatok.
 14. V prípade odhlásenia alebo zrušenia účasti na vzdelávaní účastníkom / objednávateľom po uzávierke termínu pred začatím vzdelávania, vzdelávacia inštitúcia uhradený účastnícky poplatok nevracia.
 15. V prípade neúčasti prihláseného účastníka na vzdelávaní sa účastnícky poplatok nevracia.
 16. O účasti účastníka na vzdelávaní vydá vzdelávacia inštitúcia účastníkovi potvrdenie o účasti, resp. osvedčenie o účasti, resp. certifikát, a to v závislosti od typu vzdelávania, ktorého sa účastník zúčastnil.
 17. Originál a/alebo rozmnoženiny materiálu obdržaného od vzdelávacej inštitúcie na vzdelávaní, nie je účastníkovi dovolené ďalej rozširovať, scudzovať, postupovať ani poskytovať tretím osobám a ich používanie je určené výhradne na vlastné účely konkrétneho účastníka, ktorý sa daného vzdelávanie zúčastnil.
 18. Účastník vzdelávanie nie je oprávnený bez osobitného súhlasu vzdelávacej inštitúcie a ostatných účastníkov vzdelávania vyhotovovať a/alebo zverejňovať zo vzdelávania fotografie, obrazové alebo obrazovo-zvukové záznamy.